Listopad 2009


z instuktážního videa Dr.Daniela Jacksona

30. listopadu 2009 v 13:03 | domi |  Daniel Jackson-info
KOPÍROVAT JEN S MÝM SOUHLASEM!!! ASI VÁM TO DOVOLÍM, ALE ZEPTEJTE SE!!!
O Anticích
Antikové byli kdysi lidskou rasou známou jako Alterané. Opustili svojí galaxii, aby se vyhnuli válce s další lidskou rasou zvanou Ori. Odletěli do Mléčné dráhy před miliony let a prvně přistáli na planetě Dakara. Odtud si našli cestu na Zem, kterou jistý čas nazývali domovem. Antikové jsou vynálezci Hvězdných bran a většiny vyspělých technologií, které byly dlouho využívány Goa'uldy, kteří si s nimi vynucovali moc. Ještě předtím však Antikové odletěli do Pegasu, a pak nakonec někteří vrátili do Mléčné dráhy a věříme, že použili své znalosti, aby vytvořili lidský život tak, jak ho známe dnes na Zemi. Po určitém čase dozráli fyzicky a mentálně do bodu, kdy už nepotřebovali lidská těla.
  tato část videaZDE  

Povznesení
Povznesení je extrémně vyvinutý evoluční proces, při kterém se lidské vědomí stává čistou energií a postoupí na vyšší úroveň existence. Zatímco lidé potřebují pro přirozené povznesení několik tisíc let evoluce méně vyvinutá osoba může být povznesena jinou povznesenou bytostí. (Vlastně… to se stalo i mně.- Nepamatuji si z toho období mnoho, no jenom vám povím, že:) Povznesení přináší o mnoho lepší pochopení vesmíru a přírodních sil v něm.) Síla, která s takovými vědomostmi přichází, je potencionálně nebezpečná jestliže je použitá nesprávně, jako jsme měli možnost vidět u Ori. Z toho důvodu mají povznesení Antikové přísná pravidla o zasahování do naší existence.
  tato část videaZDE

Goa'uldi
Když jsme se poprvé vydali skrz bránu před více jak deseti roky(lety), zjistili jsme, že Galaxie byla ovládána rasou známou jako Goa'uldé. Jsou to parazitičtí tvorové, kteří se zavrtají do těla lidského hostitele a převezmou nad ním kontrolu. Byl to právě goa'uld Ra, kterého jsme společně s Jackem O'Neillem porazili při první misi skrz Hvězdnou bránu - Ra se s mnohými dalšími ze svého druhu vydával za boha s jediným účelem a to zotročit přivezenou lidskou populaci. Ve skutečnosti identita, ikonografie a garderoba téměř každého starověkého boha v lidské historii byli převzaty goa'uldy k zotročení lidí na jiných planetách po tisíce let. To však jen dokud se SGC se spojenci Země nepodařilo goa'uldy na začátku 21. století porazit.
  tato část videa ZDE

Luciánská aliance
Luciánská aliance je organizace lidí z několika planet, kteří převzali kontrolu nad zdroji a technologiemi, které zde zanechali goa'uldi potom, co byli poraženi. Tak jistě jako mafie, nebo pouliční gangy na naší planetě alianci tvoří kriminálníci toužící po moci, kteří používají násilné prostředky k vymáhání si svojí nadvlády. Vůdcovství je křehké a stále se mění... no organizace samotná je hrozivá a je třeba ji brát vážně. Kontrolují velkou armádu a několik lodí typu Ha'tak nebo někdejších goa'uldských mateřských lodí, stejně jako flotilu menších kluzáků nebo bombardérů. Luciánská aliance je též známá pro zajišťování si služeb u méně šťastných následovníků skrz distribuci návykové kukuřice známé pod názvem ''Kassa''.

  tato část videa ZDE  
<!--//--><![CDATA[//><!-- var pp_gemius_identifier = new String('zPblFGtzyaQ9WqtbMJigPeTS31kdP3tABsfndjE4k5v.87'); //--><!]]>


Vznik a pád Atlantidy?

28. listopadu 2009 v 6:00 | domi |  Zajímavosti(ne přímo o Stargate)

Vznik a pád Atlantidy

Od doby, kdy nesmrtelný Platon napsal svou stať o tomto potope­ném kontinentu, diskutují lidé o jeho skutečné existenci. Žádný his­torický předmět nevyvolal doposud větší rozpory a neměl delší trvá­ní.

Dávno poté, co se ztratila v pravěku, je to pořád země a národ, o němž historie oficiálně nic neví. Navzdory Platonovi a asi 25 000 knih, které byly o této velké záhadě postupně napsány, pouze nejsta­tečnější současní učenci existenci Atlantidy věří.
První zaznamenaná zmínka je v Platonově Tímeovi napsaném v 5. století př. n. 1. Velký filozof popisuje rozhovor mezi egyptskými" kněžími a Solonem, aténským státníkem v 7. století př. n. 1. Knězi představují Atlantidu jako ostrov větší než Malá Asie s Libyí, který ležel za Gibraltarskou úžinou. 9 000 let před Solonovým narozením, v r. 638 př. n. L, to bylo velké království. Jeho dobyvačné hordy porazily země na hranici Středozemního moře. Pouze Atény se Atlantské invazi úspěšně postavily. Nakonec, jako následek zkaženosti obyvatelstva, byla Atlantida zničena zemětře­sením a zmizela v oceánu. V nedokončeném Kritiovi Platon posky­tuje historii ideálního Atlantského společenství - politickou utopii své doby. Plinius, římský přírodovědec, ve svém velkém díle Přírodní histo­rie také hovoří o Atlantidě. Byla to vlastně encyklopedie napsaná v 1. století n. 1. I dávní arabští spisovatelé považují tuto historii za pravdivou. Jejich víra byla základem mnoha tradic spojených se starověkými ostrovy v západních mořích, jež v mnohém připomí­naly Atlantidu. Některé z těchto potopených ostrovů byly na ma­pách uváděny až do 16. století n. 1.
Téměř mezi všemi starověkými národy existuje tradice o velké po­topě naznačující společný původ a rozšíření legendy. O Atlantidě se často debatovalo ještě v 17. a 18. století. Její existenci pravděpodobně věřil i slavný francouzský encyklopedista Voltaire, renesační filozof-
skeptik Montaigne a Buffon. Ve své Alegorii Nová Atlantida, vydané v r. 1627, ji uvádí Francis Bacon (anglický filozof, zakladatel novodo­bé experimentální vědy) jako symbolickou Utopii na vědeckých zák­ladech. Šlo o kultivované spojení racionálních přírodních věd a tvo­řivého umění.
Ve snaze zdůvodnit příběh o Atlantidě se udělalo hodně. Nejlep­ším je asi pokus Ignáce Donnellyho (první vydání v r. 1887) Atlant­ský svět před potopou. Postupně stovky autorů, kteří se k tomuto té­matu vyjádřili, vytvořili desítky protichůdných hypotéz. Tato země byla postupně ztotožněna s Amerikou, Skandinávií, Kanárskými ostrovy, Palestinou atd. Obvykle ji však většina autorů umísťuje do severního Atlantiku. Nejvýznamnějším obhájcem existence Atlantidy, žijícím v tomto století, byl asi Edwar H. Thopson, archeolog a americký konzul v Yucatanu v Mexiku. Zemřel v r. 1935 přesvědčen o tom, že tajemný kmen Mayů ve Střední Americe pocházel z Atlantidy. Tento názor zastávali i někteří jiný výzkumníci.
Učenci celý příběh dlouho považovali za vymyšlený, protože se o něm nenašly žádné písemné záznamy. Některé narážky, legendy, ani teorie se nepokládají za důvěryhodné, i když teorie odpovídá na více jinak nezodpovězených otázek. Platon a Bacon nejsou známí ja­ko autoři nepodstatných románů. Mýtus by se jistě neobjevil ve váž­ných filozofických a historických pracích. Proč bychom je tedy mě­li obviňovat z výroby umělých příběhů, když je to nereálné a nepravděpodobné?
Geologové objevili, že západní pobřeží Evropy se kdysi rozprostíra­lo blíže k Americe a ponořilo se dříve, než se začala zaznamenávat historie. Víme o horských hřbetech, propastech, pohořích na dně At­lantiku. Při opravě roztrženého kabelu mezi Brestem a Tresčím záli­vem geologové objevili lávu a dokázali, že ztuhla na vzduchu - tedy nad vodou - před méně než 15 000 lety. V Coloradu identifikovali psí lebku evropského původu z druhu starého 12-15 milionů let, což předpokládá, že mezi kontinenty existoval pevninský most. Archeologické objevy dokazují zarážející podobnost mezi staroegyptskou a středoamerickou architekturou. Uměním- a nápisy. Tře­baže tyto země oddělují tisíce kilometrů oceánu. Odpověď bychom našli v migraci Atlanťanů, hlavně nebylo-li předloženo žádné jiné uspokojivé řešení problému.
Atlantida je v Cayceho výkladech poprvé zmiňována v r. 1923. Od té doby se v nich objevují stovky kousků mozaiky její historie, posky­tovaných v průběhu 23 let. Výklady potvrzují její existenci a co by­lo o ní napsáno. Podporují rovněž mnohé nové názory a podrobně a důkladně zobrazují krajinu a obyvatele. Nejdůležitější však je, že spojují tuto úžasnou civilizaci s naší. Způsobem narušujícím náš klid, přesvědčivým a znepokojujícím.
V posledním období Atlantské kultury jsou zahrnuta fakta, která mají přímý a značný vliv na současné domácí i zahraniční události. Není to náhoda. Početné paralely mezi oběma civilizacemi nás nutí k ohromné zodpovědnosti za rozhodnutí současné Ameriky.

vesmírné lodě

17. listopadu 2009 v 6:00 | domi |  Technologie dohromady-společné a další
AURORA

Aurora je antická válečná loď vyslaná v době válek s Wraithy na speciální průzkumnou misi, na které měla zjistit slabinu Wraithů. Slabinu nejspíš zjistila, avšak byla těžce poškozena v bojích s Wraithy a její posádka musela přejít do hybernačních komor, kde strávila přes deset tisíc let. Po zapojení ZPM v Atlantis byl vyslán dálkový signál, který ji navedl zpět k Atlantis, kam by současnou rychlostí dorazila za 42 miliónů let. Stav lodi po deseti tisících let byl žalostný, neví se, zda byla loď stále bojeschopná, či opravitelná pozemskými technologiemi.

Tuto loď se podařilo nalézt pomocí dálkových senzorů Atlantis na okraji galaxie Pegasus. Daedalus k ní doletěl a Sheppardův tým se na ní přenesl pomocí asgardské transportní technologie. Na její palubě nalezl posádku v hybernačních komorách, které je sice dokázali udržet při životě, částečně zpomalit stárnutí, ale po jejich opuštění by už nebyli schopni dalšího života. Rodney podrobnějším prozkoumáním zjistil, že mezi sebou komory komunikují a pomocí jedné volné se k nim připojil John. Lodní počítač byl stále v provozu, ale kvůli zásahu wraithů dosti zmanipulován. Na posledním místě za zmínku stojí stále funkční autodestrukční systém, což bylo poslední věcí, kterou se o Auroře podařilo zjistit.

S touto lodí jsme se setkali pouze jednou jedinkráte v díle 2x09 - Aurora.



DAEDALUS

Druhá generace mezihvězdné vesmírné lodi, vyvinuté armádou Spojených států a jejich spojenci. Její prvotní misí, pod velením plukovníka Stevena Caldwella, bylo poskytnutí pomoci atlantské expedici ocitající se v obležení Wraithskou útočnou flotilou v galaxii Pegasus a chránící antické město před zničením.
S touto nejmocnější "pozemskou" lodí jsme se poprvé setkali v 2x01 The Siege - Part III, kde přiletěla na pomoc Atlantis v obraně proti Wraithům.
» Více informací o BC-304 - Daedalus


Daedalus je vůbec první loď třídy X-304. Proto se také lodím BC - 304 říká lodě třídy Daedalus. V době, kdy byla na cestě na Atlantis se teprve dokončovala možná známější Odyssey, která se potom stala vlajkovou lodí flotil Země. Daedalus prošel, oproti zastaralejším X-303 - Prometheus, dost razantními změnami. Loď má zásadně jiný tvar.
Loď je také napěchovaná nejnovějšími Asgardskými technologiemi (kromě zbraní samozřejmě):
 • Nyní už není třeba používat na přenášení osob a objektů rádiový přijímač přichycený na daném objektu či osobě. Nová technologie umožňuje zaměřit věc bez vysílačů. Ovšem hned první den Daedalova nasazení bylo transportní zařízení upraveno, respektive byla odstraněna pojistka, která znemožňovala přenášení jakýchkoliv zbraňových systémů.
 • Mezigalaktický hyperpohon. Tento pohon je razantně výkonnější než u X-303. Díky jeho rychlosti umožňuje překonat vzdálenost mezi Zemí a Atlantis přibližně za 18 dní .
 • Štít. Má větší kapacitu oproti starším a pomaleji se vybíjí. Odolá většině nebezpečných faktorů.
 • Jádro. BC-304 mají výkonnější jádro, které dovoluje napájet více sekcí při přesouvání energie. Ovšem posádky BC-304 této energie "navíc" využívají k posílení štítu.
Žádné zbraně na seznam nepatří. Asgardi nedají ostatním rasám nic, co by mohlo být použito proti nim (toto porušili pouze v díle 10x20 - Unending, kdy nám Asgardská říše před svojí masivní sebevraždou dala všechny jejich technologie, včetně zbraní schopných zničit loď Ori. Tuto úpravu provedli pouze na Odyssey ).
Na BC-304 je mnohem více zbraní než na X-303.
Daedalu velí plukovník (colonel) Steven Caldwell.


Sekce:
Zde je popis jednotlivých sekcí lodi:

Můstek
Můstek je velice podobný jako na X-303. Uprostřed sedí velitel lodi, což je na Daedalu plk. Caldwell. Po jeho pravici sedí taktický a zbraňový důstojník, který ovládá štíty a zbraně. Po velitelově levici sedí pilot lodě. Pilot má na své konzoli radar a dvě pilotní páky, kterými ovládá celou loď.
Za velitelem je 3D mapa, na ní velitel spolu s vybranými členy posádky vymýšlí plán pro nadcházející situaci. Okolo sedadel a mapy je spousta konzolí. Jsou to obrazovky, které ukazují stav lodi, radar, nepřátelské jednotky v okolí, hlášení o stavu atd., jsou tam především proto, aby měl velitel větší přehled, ale samozřejmě je používá i personál. Přední okno, ze kterého je výhled před loď, funguje také jako konzole, která zvýrazní všechny lodi ve výhledu.

Hangáry
Jeden je na levé a druhý na pravé straně lodi. Jsou v nich většinou F-302, ale při některých misích, zvláště pro Atlantis, v nich kotví Puddle Jumpery. Hangáry jsou prostorné, v každé je něco jako semafor, který ukazuje pilotům, kdy mají vystartovat. Všechny stíhačky obývají pouze jeden z hangárů, a to ze strategických důvodů (kdyby v jednom havarovala stíhačka a blokovala rampu, můžou piloti do druhé).


Jídelna
K dostání tu je káva a občerstvení v jakoukoliv denní i noční hodinu. Při některých akcích je jídelna používána jako provizorní ošetřovna. V případě bojového konfliktu přichází jídelna o proud jako jedna z prvních sekcí.

Obytné sekce
V obytných sekcích jsou ubytování členové posádky + hosté. Tyto sekci v případě bojového konfliktu přicházejí o proud.

Odpočinková místnost pro piloty
V těchto místnostech odpočívají piloti před/po svých akcích. Tyto místnosti jsou před vstupem do každého ze dvou hangárů.

Strojovna
Jelikož nové technologie, které jsme dostali, jsou na nás příliš vyspělé, musí je kontrolovat samotný Asgard. V Atlantis je to Hermiod. Jinak okolo sedí technici a kontrolují stav lodi, problémy hlásí na můstek. Ze strojovny je okna s výhledem na hyperpohon.


Zajímavosti:
Stupně poplachu:
Klid
Tento stupeň platí pouze, pokud loď přistála na Zemi. Štíty, stejně jako zbraně jsou vypnuté. Personálu je umožněn volný pohyb, ale pouze do sekcí, do kterých mají přístup. Stráže hlídají vchody.

Zelený Poplach
Tento stupeň je základní. Možnost kontaktu s nepřítelem je minimální. Personálu je umožněn volný pohyb po lodi, ale pouze do sekcí, do kterých mají přístup. Štíty jsou standardně na 16-20%, zbraně jsou vypnuté. Ochranka hlídá důležité sekce.


Žlutý Poplach
V tomto stupeň je pravděpodobná možnost setkání se s nepřítelem. Personál důležitý k boji musí být na svých pozicích. Personál nedůležitý k boji má povolený volný pohyb po lodi, ale pouze do sekcí, do kterých mají přístup. Štít je na 60%, u zbraní jsou zapnuté pouze railguny.

Červený Poplach
Na tomto stupni je vysoká pravděpodobnost setkání se s nepřítelem. Prvních 15 minut je ještě volné pohybování po palubě, ale po těchto 15 minutách už musí být VŠECHEN personál na svých místech. Nedůležité sekce, jako kuchyně, obytné sekce a odpočinkové sekce přicházejí o proud. Štíty jsou na 100%, všechny zbraně aktivované.

Nebezpečí!
Tento stupeň nastane pouze tehdy, pokud je loď v zeleném poplachu či žlutém poplachu a je napadena. Životu nedůležité sekce přicházejí o proud. Všechen personál musí být OKAMŽITĚ na svých místech. Většina energie jde na posílení štítů a do zbraní. Ochranka je rozmístěna všude po lodi, ale nejvíce u místnosti s kruhy, kde je možné že se k nim vylodí nepřítel.


Výhled na BC-304 do budoucnosti
Lodě třídy Daedalus neustále podléhají úpravám autorů. Jedním z velice zajímavých projektů je Stargate: Odyssey. Autoři jí upravili tak, že jí přidali na vrchní plášť 3. Hangár. Rádiovou stanici posunuli na levý hangár. Loď má více zbraní. I můstek byl upraven, je na něm více konzolí a je prostornější. Pod můstkem je nová sekce, která celému vzhledu lodi přidává něco jako bradu.
Obrázek tohoto modelu můžete vidět zde:






OLESIANSKÉ BEZPEČNOSTNÍ PLAVIDLO

Malý olesianský křižník konstruovaný pro potřeby udržení pořádku na trestaneckém ostrově. Je vybaven třemi silnými vzduchovými motory určenými k odfouknutí vězňů do bezpečné vzdálenosti. Není známo zda obsahuje i klasické útočné zbraňové systémy.

Jeden z těchto křižníku pravděpodobně zachránil život atlantské expedici, když netušíc, že přistáli na trestaneckém ostrově, uvízli v obklíčení zločinci. Křižník svými silnými motory odfoukl trestance do bezpečné vzdálenosti a Atlantis tým se tak mohl vrátit do svého Puddle Jumperu. Poté byli bezpečně doprovozeni do jednoho z olesianských měst.


Loď užívaná rasou, se kterou jsme se setkali pouze v díle 2x05 Condemned a podle závěrečných záběrů dílu se s ní už nejspíš nesetkáme.



PUDDLE JUMPER

Antické víceúčelové plavidlo válcovitého tvaru s aerodynamikou navrženou pro cestování bránou. Každá loď je vybavena nejméně šesti drony. Motory, které se nacházejí po stranách a dodávají plavidlu potřebnou manévrovatelnost a rychlost, musí být před průletem bránou zasunuty do trupu lodi.

Puddle Jumper (pojmenovaný takto Majorem Johnem Sheppardem -- skutečné antické pojmenování není známo) má zabudované maskovací zařízení, které jej činí neviditelným jak pro obyčejné oči tak pro pokročilé detekční senzory. Maskování může být aktivováno během letu i po přistání kdy je zbytek systémů vypnut.

V Jumperu je místo pro asi tucet pasažérů, pro případ záchranné mise, včetně místa pro pilota a spolupilota v přední části lodi. Loď však není vhodná pro delší cesty, neboť se na ní nenachází žádná odpočívadla ani zařízení pro hospitalizaci zraněných. Plavidlo lze oddělit přepážkou na dvě části, přičemž v zadní části pro posádku jsou stále přístupny některé důležité systémy, jako je například zasouvání motorů.

Ačkoli může být Puddle Jumper pilotován ručním řízením, sekundárně jej lze ovládát i přes myšlenkové rozhrání. Dobrým příkladem je snadné zobrazení potřebných informací o geografické poloze na předním "skle" pouhým pomyšlením na ně. Centrální konzole se nachází na místě mezi sedadlem pilota a spolupilota a obsahuje modifikované DHD umožňující lodi přímý přístup k nejbližší Stargate a vytočení adresy. V okamžiku kdy se Jumper ocitne ve vzdálenosti několika metrů před bránou, automatické systémy převezmou řízení a navedou loď skrz horizont událostí.

Loď může dosahovat úchvatných rychlostí -- ale co je snad ještě působivější je schopnost zabrzdit takřka na místě (například při návratu na atlantis po průletu bránou).

V Atlantis je nejméně jeden hangár pro Puddle Jumpery.

S Jumpery se setkáváme hned v prvním dílu, od té doby se vyskytují téměř v každém další epizodě.



WRAITH DART

Malá, uši-drásající stíhačka pilotovaná nejméně jedním Wraithem, přesná kapacita lodi není známa. Je schopná dosahovat neuvěřitelných rychlostí a cestovat mezi světy skrz hvězdné brány. Darty využívají stejného modrého omračovacího paprsku jako wraithské pušky.

Wraithský Dart o sobě dává vědět hlasitě palčivým hlukem, který vydává za letu. Je vybaven bezkontaktním paprskovým transportním zařízením přenášejícím zejména zajatce(potravu) do lodi, kde je osoba dematerializována, uložena do paměti stíhačky a po návratu na mateřskou loď zpět zhmotněna a zkonzumována hladovými Wratihy.

S Darty se setkáváme hned v prvním dílu, od té doby se vyskytují téměř v každém další epizodě, kde se vyskytují Wraithové.



WRAITH HIVE SHIP

Robustní wraithská mateřská loď, domov nesčetného množství po staletí hybernujících Wraithů. Obrovská loď je schopná mezihvězdného cestování a přistávání na povrchu planet.

První hnízdní loď, na kterou Atlantis tým narazil při svých výpravách byla ukryta pod povrchem jejich domovského světa -- a to tak dobře, že již nebylo možno ani poznat, že se o loď jedná. Neboť za dlouhá léta loď obrostla vysokými stromy a jinými křovinami. Pouze Strážce a malá skupina wraithských válečníků střežili zbytek jejich hybernující rasy; když byl Strážce zabit, začali se spící tvorové pomalu probouzet.

Loď pojme nespočet hybernačních komor a je vybavena nejméně jednou celou pro zadržení lidských osob po dobu než z nich Wraithové vysají život.

Existue nejméně 21 wraithských mateřských lodí, které se nacházejí ve stejném kvadrantu galaxie Pegasus jako Atlantis a celkově je jich nejméně 60.

Hned v úvodním díle jsme se s jednou setkali, aniž bychom ji však poznali, více se nimi setkáváme až při obléhání Atlantis - The Siege I, II a III a pak samozřejmě v dílech Lost Boys a The Hive.



WRAITHSKÝ KŘIŽNÍK

Doprovod pro wraithské mateřské lodě. Križníky jsou v porovnání s mateřskými loděmi menší. Plavidla jsou vybavena nespočtem wraithských zbraní, avšak zdá se, že nedisponují hangáry pro wraithské darty, tomu nasvědčuje i chování stíhaček po zničení mateřské lodi -- uskuteční kamikaze.

V případě ztráty doprovázejících mateřských lodí křížníky zpravidla skočí do hyperprostoru a připojí se k jiné flotile. Není známo zda musí během hyperprostorového letu uskutečňovat přestávky jako je tomu u mateřských lodí.

Křižník můžeme poprvé letmo zahlédnout při průzkumné misi v díle 1x17 - Letter From Pegasus, dále v dílech The Siege Part I, ale mnohem lépe si je prohlédneme v druhém a třetím, pak až v 2x05 - Condemned.



WRAITHSKÁ PRŮZKUMNÁ LOĎ

Wraithská loď, menší než křižník, ale větší než Dart. Loď je lehce ozbrojená, snadno zničitelná. Nedisponuje štítovými technologiemi.






WRAITHSKÁ ZÁSOBOVACÍ LOĎ

Zásobovací loď, strukturou téměř totožná s wraithskou mateřskou lodí, má na
palubě velké místnosti s lidskými těly uchovávanými v kokonech, které slouží jako zásoby čerstvého jídla pro Wraithské mateřské lodě.

Takovéto lodě dovážejí zásoby mateřským lodím, které jsou zrovna na dlouhodobé misi a nebo obléhají planetu.






Hodnocení blogu od Lin

16. listopadu 2009 v 21:39 | domi |  Informace o blogu

hodnocení od Lin

Hodnocení blogu pro domi

Máš moc zajímavý blog, hezké články. Ale mohla bys trochu sladit barvy, ta červená se k jinak modrému dessu nehodí. Taky máš trošku přeplácaný záhlaví. V menu je zbytečná ta Zpráva autorovi a pokud na ní trváš, dej ji na konec menu, na začátku vypadá divně. Jinak ale krásnej blog, jen tak dál!

Hodnocení blogu od Antonie

16. listopadu 2009 v 16:45 | domi |  Informace o blogu
Nechala jsem si udělat hodnocení blogu od Antonie:

Hodnocení blogu pro domi

Jméno:domi
Blog:http://maggiena.blog.cz
Věk:14


• První dojem - Hezu záhlaví(10/10) • Záhlaví -Je hezké podle záhlaví vidím že máš blog o Hvězdné bráně.(10/10) • Celkový desing - desing se mi líbí(9/10) • Menu a rubriky -menu máš hezké a rubriky taky(9/10) • Články - články jsou zajímavé pro ty co mají rádi hvězdnou bránu, tu já moc nemusím, ale jinak dobré(9/10) • Celkový dojem - Máš zajímavý blog(10/10)

*♥*♥*Celkové hodnocení 57/60 *♥*♥* - Tvůj blog jezajímavý a mě se líbí!Jen tak dál

PLANETY

12. listopadu 2009 v 6:00 | domi |  Planety SGA
ASURAS

Svět vytvořený Antiky, kde nechali rychle se vyvíjející rasu Asuranů. Neví se, zda to byla původně část města Atlantis a přesunutá později z bezpečnostních důvodů na Asuras, nebo zda byla postavena až na planetě samotné.

Když se Antikové rozhodli projekt, z něhož Asurané vzešli, ukončit, poslali na planetu několik svých válečných lodí a kompletně kolonii zničili. Ale několik nanitů bylo schopno přežít a dokázali tak postavit město znovu. O deset tisíc let později je to vzkvétající civilizace, mnohem větší a rozvinutější než cokoliv, co Antikové kdy postavili. Celé asuranské město je dokonalou kopií Atlantis, ovšem s mnoha přistavěnými částmi kolem něj.

Tuto planetu zatím lidé navštívili pouze jednou, v pátém díle třetí řady, Progeny.



ATHOS

Domovský svět Athosianů, malé zemědělské populace. Athos byl běžně obléhán Wraithy, redukujícími populaci, až do doby, než John Sheppard evakuoval Teylynu vesnici do Atlantisu, jako do zachranného přístavu, kde se mohli ukrýt před Wraithy.

Athosiané uctívají Antiky, kteří jako první rozšířili lidský život na jejich planetě, jako "předky" a hrají tak důležitou roli v athosiankém náboženství.

Nedaleko athosianské vesnice je antické město, které se jeví, že má mnohem pokročilejší technologie, než které Athosiané používají ve své kočovné vesnici. Plukovník Marshall Sumner a jeho tým ze Země jej nestihli prozkoumat před útokem Wraithů. Několik kilometrů od vesnice leží skrytá jeskyně, kde, jak Teyla věří, nemohou být napadeni Wraithy, protože se tam již jednou ukryli její předci, jak je zaresleno na jeskynních zdech.

Není známo zda některá další vesnice přežila poslední útok Wraithů na planetu, po té co byli Athosiané z Teylyniny vesnice přemístěny na Atlantis.

S touto planetou jsme se setkali hned na začátku celé série v díle 1x01-02 Rising, od té doby jsme ji již neviděli.



ATLANTICA

Planeta, kde Atlantis, ztracené město Antiků, po mnoho tisíc let po ničivé válce mezi Antiky a Wraithy "spalo" pod vodou. Válka směřovala právě k útoku na tuto planetu, která byla centrem antické aktivity v galaxii Pegasus.

Nedlouho po příchodu Atlantis expedice ze Země, dosáhlo město kriticky nízké hodnoty energie a automatický mechanismus vynořil město na hladinu, aby jej chránil před jeho zničením zaplavením - ačkoli jej tak ponechal zranitelným vůči útoku Wraithů.

Velkou část povrchu planety tvoří voda a vynořené město nyní spočívá na hladině jako ostrov v obrovském oceánu. Blízko města (pouhých 25 minut cesty Puddle Jumperem) se nachází velký kontinent. Po jeho objevení se jej athosianští uprchlíci rozhodli znovu osídlit, aby mohli začít nový život v relativním bezpečí před Wraithy. Stále ale mohou komunikovat s městem, kde se nachází hvězdná brána této planety.

Poručík Aiden Ford navrhl, aby se planeta jmenoval Atlantica.

Tato planeta je vídána nejčastěji, poprvé jsme jí samozřejmě spatřili v úvodním díle.



BELKAN

Svět známý především jako obchodní centrum. Obchoduje se zde s čímkoli, zemědělským zbožím počínaje a pracovní silou konče.

Planeta je taktéž útočištěm mnoha ruzných kultur skrývajících se zde před Wraithy. Přebývá zde taktéž jeden Sateďan, Rononův dobrý přítel Solen Senshure.

Tuto planetu jsme viděli jen jedinkráte v šestém díle druhé řady.



DAGAN

Planeta dříve obývaná Sudariany, nejspíše příbuznými Antiků. Jejími dnešními obyvateli jsou Daganiané. Sudarianské ruiny dlouho ukrývaly ZPM, které bylo po útoku Wraithů před tisíci lety ztraceno a o nějž obyvatelé planety velmi stojí. K ZPM, nebo také "Potentia", jak ho místní nazývají, vede cesta přes spleť důmyslných hádanek, ukončená položením devíti kamenů na podstavec, který otevře cestu přímo k ZPM.

Mapa Sudarie je stále v celku a právě uprostřed této mapy našli McKay s Daganskou archeoložkou Allinou devátý kámen, který otevřel cestu k "Potentii".

Planetu tým po špatných zkušenostech navštívil pouze jednou, v epizodě 1x16, Brotherhood.



DORANĎANSKÁ DOMOVSKÁ PLANETA

Na této planetě se Antikové rozhodli vystavět vysoce účinnou zbraň (Project Arcturus) v naději získání silnější obrany pro Wraithům ve stovky let trvající válce. Ve snaze dokončit výzkum před termínem (než dorazí wraithská flotila vyhladit tento svět), byli Antikové nuceni zbraň otestovat v ostrém provozu před jejím dokončením. Zbraň úspěšně zlikvidovala celou flotilu wraithských lodí, avšak Antikové nebyli schopni zařízení následně deaktivovat jak předpokládali. Než se jim podařilo zbraň odpojit, Arcturus zabil všechny na základně a pravděpodobně i mnoho Doranďanů v její blízkosti.

Později stejně Wraithové poslali jinou flotilu, aby doranďanskou planetu vyhladila.

Tuto planetu jsme viděli jen v díle 2x06 - Trinity a už ji v jejím současném stavu nikdy neuvidíme.



GENII

Na první pohled svět obydlený jednoduchým zemědělským společenstvím, avšak skutečná civilizace se skrývá pod povrchem planety ukryta před Wraithy.

Obrovský podzemní komplex odpovídá naší technice z pozdních 40.let 19.století.

Poprvé jsme tuto planetu zahlédli v osmém díle první řády - Underground, během první řady ještě v dvoudílném The Storm a The Eye při ohrožení Atlantis bouří. V závěrečném díle The Siege, Part 2 jsme se s nimi setkali prozatím naposledy.



M7G-677 - "PLANETA DĚTÍ"

Planeta v galaxii Pegasus, chráněná proti Wraithům pomocí štítu. Planeta byla kdysi obývaná pokročilou rasou, pravděpodobně Antiky, kteří na planetě zanechali ZPM, produkující štít, chránící dvanáct obývaných vesnic.

Štít zabraňuje fungování veškeré technologie, včetně antické a wraithské. A Wraithové, kteří zatím nemají potřebu na tuto planetu útočit a riskovat tak útok beze zbraní a po zemi, se drží už po staletí zpátky.

Rituální sebevraždy, probíhající na planetě po mnoho generací, udržovaly populaci v mezích, aby se lidé nerozšířili i mimo území chráněné štítem. Po návštěvě atlantického týmu, kdy doktor McKay dokázal zvýšit dosah štítu, sebevraždy ustaly a štít může takto pracovat ještě přibližně padesát let.

Planetu tým navštívil relativně brzy po začátku své expedice, kdy pátrali po možných ZPM zanechaných Antiky. Stalo se tak v 6. epizodě 1. série, Childhood's End. Malá zmínka pak o ní padne ještě ve 13. epizodě 2. série, Critical Mass, kdy se na ní chystá naštvaný Zelenka.



MANARIA

Svět, kam členové expedice a Athosiané přesídlí, když se k městu řítí masivní bouře, která hrozí zničením města. Tato planeta (někdy nazývaná "Manara") je také domovem mnoha Sateďanů, kteří sem uprchli po zničení jejich světa Wraithy.

Manaria je zmíněna v epizodách Underground, kde naváže Bates první kontakt a také v epizodě druhé série Trinity, kde ji Dexův přítel Solen Sincha nazve útočištěm mnoha Sateďanů. Samotnou planetu Manaria pak tým navštíví v epizodě The Eye.



M5S-224

Planeta v galaxii Pegasus, domov rasy, která má netělesnou formu a vypadá jako obyčejná mlha, pokrývající celý povrch planety. Pokaždé, když je brána aktivována, vysává z mlhy a bytostí samotných, energii. Cesta Puddle Jumperem by z Atlantis na M5S-224 trvala 840 let a planeta samotná leží na okraji sítě bran v Pegasu.

Vzhledem k situaci, že tyto bytosti při aktivaci brány umírají, tým poprvé a asi naposledy navštívil tuto planetu v 9. epizodě 1. série, Home.



OLESIA

Svět donedávna žijící beze strachu před možným wraithským útokem. To jim zaručovala smlouva s wraithským velitelem. Olesiané umisťovali zločince na trestanecký ostrov, který byl zároveň krmnou plochou Wraithů, na oplátku Wraithové nezaútočili na zbylou populaci.


S touto planetou jsme se setkali pouze v díle 2x05 - Condemned a podle závěrečných záběrů dílu se s ní už nejspíš nesetkáme.



P3M-736

Planeta ve dne spalována silným ultrafialovým zářením. Místní rostlinstvo jej vstřebává v takovém množství, že ještě po západu slunce samo vyzařuje tolik zbytkového záření, že vyřadí z chodu skenery Puddle Jumperu.

Celá planeta je hustě porostlá silným křovinami, které se natolik dobře přizpůsobili místnímu drsnému prostředí, že jim záření dokonce prospívá.

Poručík Ford zde pronásledoval jednoho Wraitha, aby mu vzal jeho váček s enzymem. Na této planetě se také tým Atlantis poprvé setkal s Rononem, který se později přidal k týmu.

"Ultrafialovou" planetu jsme viděli pouze v díle 2x03 - Runner.



SATEDA

Svět do útoku Wraithů osídlený vyspělou společností. Nyní jen pustá planina plná ruin původní zástavby.

Ronon Dex spolu s dalšími vojáky se pokoušeli svou zemi bránit, avšak neúspěšně. Několik stovek přeživších se rozprchlo po celé galaxii, kde se skrývají před Wraithy.

Tuto planetu známe jen z pár nekvalitních záběrů z konce třetího dílu druhé řady Runner.



TARANIS

Svět v galaxii Pegasus, bývalé sídlo Antiků, kteří používali neaktivní sopku jako zdroj energii pro svůj štít.

Antikové navrhli štít tak, aby byl používán jen občas, nepřetržitý provoz by totiž probudil sopku. Taranisané, kteří se na tomto místě usadili, špatně pochopili instrukce a štít měli zapnutý neustále po dobu jednoho roku. To způsobilo, že se sopka probudila a následnou masivní erupcí zničila celé osídlení a znemožnila na planetě pobyt všeho živého.

S pomocí atlantické expedice, se většina obyvatel Taranis dostala do bezpečí ještě předtím než sopka naplno vybuchla a způsobila konečnou zkázu.



WRAITHSKÁ DOMOVSKÁ PLANETA

Planeta, která byla domovem nejméně jedné wraithské mateřské lodi, pohřbené uvnitř hory během wraithského hybernačního cyklu. Planeta je obklíčena sítí plynných prstenců, které dávají povrchu planety modravý nádeh. Na jejím orbitě se nachází hvězdná brána volně plující vesmírem, která může být průchozí pouze malými loděmi.

Na povrchu planety je wraitská mateřská loď částečně zahrabána již tak dlouho, že je z velké části pokryta místí vegetací. Po tom co byli Wraithové probuzeni Majorem Johnem Sheppardem a lidmi ze Země, loď opustila planetu a odletěla do vesmíru, zanechaje za sebou obrovský kráter.

Charakteristickým znakem planety jsou běžné silné bouře a vysoké mrtvé stromy vyčnívající ze spáleného povrchu pevniny. Planeta je také domovem druhu velkého hmyzu, který útočí obětem na krk a pomalu z nich vysává život, stejně tak jak to dělají Wraithové. Teyla Emmangan má teorii, že hmyz a Wraithové jsou vzdálení příbuzní, což nutně vede k závěru, že Wraithové se mohli původně vyvinout na tomto světě.

Tato oběžnice je dobře známá hned z prvního dílu a později i z 1x04 - Thirty Eight Minutes.



ZADDIKOVA PLANETA

Svět v galaxii Pegasus obydlený nejméně dvěma vesnicemi, které jsou od sebe značně vzdáleny.

Povrch planety je lemovaný táhlými pohořími a neobydlená divočina zabírá asi 100 čtverečních mil. Hvězdná brána se nachází na orbitě planety. Ta je obíhána nejméně dvěma měsíci.

S krásnými lesy této planety jsme se setkali jen jednou a to v díle 2x07 - Instinct.



ZEMĚ

První svět, kde lidé začali prosperovat, také znám jako domov Tau'ri. Planeta byla domovem Antiků po mnoho miliónů let a byla pravděpodobně světem, kde se lidský druh poprvé vyvinul. Opustili planetu i s jejich úžasným městem Atlantis někdy před pěti až desíti milióny lety, směřujíc do galaxie Pegasus. Ra a další Goa'uldi objevily Zemi někdy před 10 000 lety a zajmuli primitivní lidskou rasu a rozšířili ji jako otroky po celé galaxii v lodích a skrz hvězdnou bránu.

Před několika tisíci lety lidé na Zemi zorganizovali povstání. Hvězdná brána byla zahrabána a Raovi Jaffové pobiti. Hvězdná brána byla opět nalezena a vyzdvižena ze země v roce 1928 v egyptské Gíze a nyní funguje v Stargate Command uvnitř Cheyenneské hory v Coloradu.

Antický výraz pro Zemi je "Terra".

S touto nám všem dobře známou planetou jsme se setkali na úplném začátku, od té doby jsme ji viděli jen v několika záběrech z 2x02 - Intruder, pak ještě v 1x09 - Home, což ve skutečnosti pravá Země nebyla, ale jen výplod fantazie zúčastněných.



Je to pravda?

12. listopadu 2009 v 0:03 | domi |  Zajímavosti(ne přímo o Stargate)
Když člověk na Zem přišel jako fyzická bytost, svět se od dnešní­ho lišil. Po posunu pólu a po rozpadu kontinentů po tisíci letech, se uskutečnily velké změny. Póly byly v tropické a subtropické oblasti.

Většina Severní Ameri­ky, kromě států Utah, Nevada, Arizona a Nové Mexiko - ležela pod vodou. Poušť Gobi ve východní Asii byla úrodnou nížinou. Pobřeží And v Jižní Americe bylo pod vodou, stejně jako většina kontinen­tu, kromě jižních Kordiller a Peru. Horní část západní Afriky - Egypt a Súdán - byla souší. Nil směřoval do Atlantského oceánu. V Evropě a Asii bylo nad hladinou moře Karpatské a Kavkazské pohoří, Nor­sko, Mongolsko a Tibet. Írán a Kavkaz byly bohatými zeměmi - Raj­skou zahradou.
Kontinenty Lemurie a Atlantida byly největšími zeměmi na světě. Lemurie ležela zhruba v oblasti dnešního Tichého oceánu, od západ­ní části USA po Jižní Ameriku. Její pobřeží tvořily Andy a Střední Amerika. Atlantida zabírala většinu pozdějšího Severoatlantského oceánu a byla nejdůležitější zemí. Velikostí se rovnala dnešní Evropě a Ru­sku. Východní pobřeží USA - tehdy většinou ponořené - tvořilo po­břežní nížiny Atlantidy, rozprostírající se od Mexického zálivu až po Středozemní moře. Ostrov Bimini (nedaleko Floridy) byl její součás­tí, stejně tak Bahamy v Britské západní Indii a Yucatan v jižním Me­xiku.
Když se v Atlantidě objevila dokonalá červená rasa, země už byla osídlena netvory. Byly to duše-entity, které přijaly různá divná a gro­teskní těla, aby si tak na Zemi vyzkoušely svou hmotnou existenci. Žily zde už stotisíc let a - jako jinde na světě - vyvinuly se do všech druhů a velikostí, od trpaslíků po 3,5 metrové obry s mnoha ohyz­dnými abnormalitami, které vznikaly po jejich spojení se zvířaty Z počátku duše žily v klidu, protože boj Božích Synů, aby se plodily, množily a zaplavily Zem a ovládly ji, nemohl být orga­nizován hned. Duše s dokonalými těly přicházely na Zem ve velkém počtu, aby se udržela rovnováha a připravily se na rozkol, který měl později nastat se Syny Belialovými - s těmi z obou ras, které se stá­le více vzdalovaly od Boží vůle. Ale v této druhé duši - asi před 10,5 miliony let - v ten den (ještě) vzývaly jméno Pána. Lidé se pomalu spojovali do rodin a klanů.
Jedli byliny, a ovoce úrodné země, jako oděv nosili zvířecí kožešiny (Pán pro ně připravil oděv), které zakrývaly ty části těla, jež přinášely ničivý vliv sexu. Žili ve skalách, jeskyních , a na stromech. Tedy tento vývoj, který zapisuje věda a bible a náboženství ho neuvádějí, skutečně probí­hal. Jejich jednání určovala snaha vyniknout, v, kontrolovat, ovládat a tak při hledání společ­níků, ochrany a ve snaze spolupracovat, rych­le vznikaly domácnosti, klany a kmeny. Lidé si rychle uvědomili, že chtějí-li blahobytně žít, jsou na sebe odkázáni.
Obyvatelé Atlantidy museli těmito vývojovými stadii projít jako ostatní čtyři rasy v jiných oblastech, ale jejich postup byl rychlejší. Na rozdíl od ostatních, byli Atlanťané v té době míru­milovní a pohotově uměli využí­vat přírodní zákony.
Poprvé byl k obstarávání potravy a k ochraně před zvířaty použit kámen. Byly postaveny dřevěné, později kamenné domy s kru­hovým půdorysem. Atlanťané byli původně lov­ci, později pastýři a zemědělci; používali kamenné a dřevěné nástroje. Mezi jejich první objevy patřil oheň a přírodní plyn, poté násle­dovalo železo a měď. Vyráběli balony ze sloní kůže (a také z jiných zvířat) a využívali je k převo­zu stavebního materiálu. Pomalu vznikaly větší lidské komunity a komunikace.

rasy - kultury

11. listopadu 2009 v 6:00 | domi |  obecně


Rasy/kultury

ANTIKOVÉ

Původní "stavitelé cest", Antikové byli rasou pokročilých lidí, kteří navrhli systém hvězdných bran. Podle asgardských informací Antikové před dávnými časy opustili naši část vesmíru. Ve skutečnosti se Antikové naučili povznést do vyšších sfér bytí ve chvíli, kdy se galaxií šířila neznámá epidemie. Mnozí zemřeli, ale ti, kteří se naučili povznést, se postupně zbavovali své tělesné formy, obdarováni novým smyslem bytí.
Antikové bývali klíčovými členy čtyř nejmocnějších ras galaxie spolu s Asgardy, Noxy a Furlingy. Antikové kdysi dávno žili na Zemi - nebo se na Zemi dokonce vyvinuli - miliony let před naší rasou. Jeden Antik, Ayiana, byla po miliony let pohřbena v Antarktickém ledu. Ayiana byla Antiky zanechána na Zemi, když tito opouštěli planetu ve městě Atlantis, stěhujíce se do galaxie Pegasa před pěti až deseti miliony let.
V Pegasově galaxii zaseli Antikové lidský život na mnoha stech světech, jak už jednou provedli v naší galaxii. Žili zde po miliony let - ale potom přišli na planetu, kde spal mocný nepřítel. Antikové se nikdy dříve nesetkali s technologií, která by se mohla poměřovat jejich vlastní. Probuzení Wraithové se počali krmit na světech obývanými lidmi, dokud nezbyl jediný - Atlantis. Wraithové použili jejich nejsilnější zbraně k dobytí Atlantis, ale antický štít držel. Poraženi, Antikové potopili celé město do oceánu a do jednoho se vrátili na Zemi. Zde pravděpodobně prožili zbytky svých životů, vyprávějíce přípěhy, které daly vzniknout legendě o ztraceném městě. Nevíme, zdali ti, kteří přežili, povznesli se nebo měli alespoň nějaký konkakt s povznesenými Antiky.
Šíť hvězdných bran dokazuje, že Antikové byli jednou z nejvyspělejších ras v celém vesmíru - a to před miliony let, a že měli velkou ideu rozprostřít tisíce bran napříč prázdnotou vesmíru - a to dokonce i za hranice naší galaxie. Dokonce měli technologii, která jim umožňovala zastavit samotný tok času (na několika planetách zároveň) a vrátit několik hodin, ačkoliv nebyli schopní přivést tuto konkrétní technologii k dokonalosti. Další technologie, které nám tato rasa zanechala, zahrnují zařízení schopné upravit lidskou DNA k dosažení výjimečných schopností, lékařské zařízení schopné vrátit život a dokonce oživit mrtvou tkáň, a mnohá další.
Z příkladu Antiků můžeme dovozovat existenci jisté hierarchie světa vyšších bytostí, neboť po povznesení se tyto na základě vlastního přesvědčení nevměšují do záležitostí kultur, které nedosahují úrovně jejich nehmotného bytí. Spolupracovat s někým nižším je porušením jejich zákona. Pomoc nižší bytosti při povznesení je trestána vyhnanstvím. Vměšování se do okolností, které ovlivňují chod civilizace, je ten nejhorší přestupek.
Jako trest za porušení tohoto zákona byli Antikové schopní zničit celé civilizace a opustit odpovědného hříšníka mezi vší tou hrůzou, kterou způsobili. Také nutili (nebo se pokoušeli donutit) hříšníky descendovat zpět do roviny hmotné existence. Antikové jsou, a to ve všech směrech, schopní drasticky ovlivňovat přirozený chod událostí. Ale když odhlédneme od jejich často velmi krutého vystupování, Antikové jsou obdaření vysokou morální zodpovědností, která určuje jednání většiny.
Antikové též mají schopnost zjevovat se v lidské podobě, či dokonce přijmout tělesnou formu trvale. Znovu-povznesení poté vyžaduje pomoc ostatních Antiků.
Povnesení jedinci mají schopnost kontrolovat přírodní síly, přeměnit jasný den v nebezpečnou bouři a dokonce schopnost použít blesku jako zbraně ať už ve vzduchu či na zemi.
I když Antikové nejsou fyzicky přítomní, jejich činy viditelně korigují snahy týmu SG-1 a dalších. Expedice na Atlantis žije v antickém, technologicky pokročilém městě, které byli Antikové nuceni opustit při útoku Wraithů před tisíci lety. Ačkoliv nejsou fyzicky přítomní, jsou stále silou, se kterou se musí počítat.


ASURANÉ
Rasa, která vznikla z mikroskopických strojů, navržených Antiky pro boj proti Wraithům. Asurané sami se vyvinuli z tohoto antického experimentu, který nevyšel, dílem také proto, že to bylo zoufalé řešení, protože Wraithové Antiky počtem převyšovali a válku vyhrávali. Antikové původně vytvořili nanovirus, který měl způsobit Wraithům krvácení do mozku a tak je zabít. V nanitech byla od samotných Antiků zabudována větší agresivita než měli samotní Wraithové. Ale Replikátoři se brzy začali množit a přerostli své tvůrce. Ti se pokusili z Replikátorů, kteří už tou dobou měli podobu svých tvůrců, odstranit agresivitu, ale bez úspěchu. Zároveň ale vložili do jejich programu kód, který Replikátorům bránil Antiky napadnout.
Antikové ale zjistili, že jejich experiment už zašel daleko a že množení Replikátorů nedokážou zabránit. Vyslali proto svoje lodě na planetu Asuras, kde Replikátory původně vysadili, a pokusili se je zničit. Jenže několik nanitů přežilo a tak se Asurané vyvinuli znovu a vybudovali si nové město podle antického vzoru.
Antikové experiment považovali za tragickou chybu a snažili se po něm zakrýt veškeré stopy. Vymazali ze své databáze veškeré informace jak o Asuranech, tak o jejich planetě a o experimentu samotném. Antikové také zajistili, že Asurané nikdy nenajdou cestu zpět k Atlantis a tak z jejich paměti vymazali její polohu.
Asurané komunikují pomocí silných subprostorových frekvencí, pravidelně aktualizovaných díky jejich spojení, kdy si vzájemně vyměňují informace. Toto spojení také Asuranům umožňuje přepsat základní kód u jedince, a manipulovat tak s jeho nebo její osobností.
Jejich technologie se vyvíjela dlouho, po celých deset tisíc let, a v mnohém tak předstihla antickou. Asurané dokáží vytvořit mnoho ZPM, která napájejí jejich města a poskytují jim tak neomezené množství energie. Mohou díky tomu také cestovat vesmírem ve svých městech, stejných nebo podobných jako je Atlantis. Díky jejich subprostorovému spojení, stejně jako zvláštní schopnosti se replikovat, si členové atlantické expedice myslí, že našli původ rasy Replikátorů. Vysvětlovalo by to, proč se bloky Replikátorů, s pomocí technologie zanechané na jedné z asgardských planet, dokázali přetvořit do lidské podoby. A také to vysvětluje, proč je návod na zbraň proti nim v Antické knihovně znalostí.
Jediná známka, kterou ještě před objevením celé rasy Asuranů atlantická expedice našla, byl právě nanovirus, ukrytý v jedné z laboratoří ve městě. Tento nanovirus způsobil smrt několika členů expedice a už tehdy ukazoval na své tvůrce, jelikož nezabíjel lidi, kteří měli ATA gen nebo podstoupili genovou terapii. To byla právě pojistka, aby virus nezabil Antiky.
Asurané, kteří považují lidi za přímé potomky Antiků, se se Sheppardovým týmem poprvé setkávají až po dvou a půl letech pobytu expedice v galaxii Pegasus a všichni se mylně domnívají, že jde o Antiky. Když lidé zjistí pravdu, Asurané je uvězní a získají z jejich myslí jak informace o lidech, tak i o poloze města. McKayovi se podaří přepsat kód jednoho z Asuranů, Niama, který jim pomůže utéct, ale zároveň se tak stane klíčem k tomu, aby se Asurané naučili sami přepisovat svůj vlastní kód. Když se do Atlantis vrátí přeživší skupinka Antiků (epizoda Return 1), tak tuto schopnost Asurané použijí, aby mohli město napadnout. Tým získá město zpět a to také díky tzv. ARGs (Anti-replicator weapons), které sestrojila podplukovník Carterová podle antického vzoru. Tyto zbraně rozkládají spoje mezi částmi, z nichž jsou Asurané sestaveni. Ovšem jsou to frekvenční zbraně a Asurané jsou tak schopni se po několika výstřelech přizpůsobit.
V Atlantis jsme se s rasou Asuranů setkali poprvé v epizodě 2x05 Progeny.


ATHOSIANÉ
Athosiané jsou rasou, jejíž obživou je zemědělství. Jejich domovem byl po dlouhá léta Athos v galaxii Pegasa. Jejich vůdce je Teyla Emmagan, dcera Taganova. Po příchodu lidí ze Země a po wraithském útoku se zbylí Athosiané vrátili s majorem Johnem Sheppardem a jeho týmem na Atlantis. Zde žili nově příchozí několik týdnů, než byli převezeni na blížkou pevninu, aby začali nový život.
Na první pohled se Athosiané nezdají příliš technologicky vyspělí, nicméně každodenní práci si ulehčují používáním drobných, avšak působivých technologií - například pokročilým zapalovačem. Nejsou technologicky zaostalí, jak by se mohlo zdát, ale raději se rozhodli vývoj pokročilých technologií omezovat a neupoutávat na sebe zbytečnou pozornost Wraithů. Athosiané disponují některými zajímavými schopnostmi a vlastnostmi, někteří z nich mohou dokonce vycítit Wraithy, jsou-li poblíž.
Athosiané jsou hluboce věřící lidé, kteří se modlí k "předkům", tedy Antikům. Už dávno pochopili způsob cestování pomocí systému hvězdných bran a někteří, například Teyla a Halling, byli průvodci průzkumným týmům Atlantis po jiných planetách jejich galaxie.
Athosiané jsou poměrně nedůvěřiví, ale pro lidi ze Země mají jistou slabost. Znají souřadnice mnoha jiných planet s hvězdnými branami, ale nikdy nenarazili na žádný svět, který by nebyl pod nadvádou Wraithů.


BELKANÉ
Velmi dobří obchodníci. Obchodování je jeden z jejich hlavních způsobů obživy. Poprvé jsme je měli možnost spatřit v epizodě Trinity, kde se s nimi Teyla snažila navázat obchodní kontakt a pomoci tak svým lidem.
Jeden z obyvatelů pochází ze Satedy -- Rononova domovského světa.


DAGANIANÉ
Současní obyvatelé planety Dagan, dříve známé jako Sudaria. Není známo, zda jsou Daganiané přímými potomky bývalých obyvatel planety, Sudarianů, ale jisté je, že přijali jejich kulturu jako svou vlastní. Daganiané mají ve svém středu Bratrstvo, které se stará o "Potentii", což je jejich název pro ZPM.
To chtěl získat Atlantis tým, ale poté, co ho pomohli najít, jsou zrazeni Allinou, novou vůdkyní Bratrstva. O tom tým neměl ponětí a protože jsou Daganiané a hlavně členové Bratrstva spíše mírotvůrci, nedovolí jim ZPM odnést, protože mají za úkol ho střežit pro "Předky", což jsou Antikové.
Ačkoliv si na pomoc pro zradu týmu zavolali Genii, nejsou to jejich spojenci a ani jim nejde o boj a zabíjení. Jejich hlavním cílem je jen střežit ZPM.
Se členy této rasy jsme měli možnost se seznámit v 16. epizodě 1. série, Brotherhood.


DORANĎANÉ
Rasa lidí žijících před 10ti tisíci lety v galaxii Pegasus. Přátelé Antiků. Doranďané umožnili této pokročilé rase postavit na své planetě základnu, pozemní verzi orbitálního satelitu jednou objeveného v hvězdném systému Atlantisu.
Dorandská civilizace tragicky zanikla při testovnání antického projektu Arcturus na mezihvězdné wraithské flotile připravující se z orbitu na obsazení planety. Díky Arcturusu se sice podařilo zlikvidovat wraithskou armádu, avšak při střelbě došlo k fatálnímu přetížení systému a všechny standardní způsoby deaktivace zbraně selhaly. Nakonec se Antikům zbraň podařilo zastavit, ale všichni vědci včetně lidí nacházejících se v blízkém okolí základny zemřeli. Poté Wraithové vyslali další útočnou flotilu a vyhladili z povrchu planety veškerou populaci.


GENII
Na první pohled jednoduché zemědělské společenství, avšak skutečná civilizace se skrývá pod povrchem planety ukryta před Wraithy. Obrovský podzemní komplex odpovídá naší technice z pozdních 40.let 19.století.
Místní obyvatelé se nezdráhají využít lži, přetvářky a zabíjení pro dosažení svého cíle.


KERASOVI LIDÉ
Civilizace, sestávající především z dětí, obývající planetu ve dvanácti vesnicích planetu M7G-677. Už více než pět set let se na této planetě neobjevili Wraithové, částečně kvůli faktu, že každý obyvatel před svými pětadvacátými narozeninami spáchá rituální sebevraždu.
Nucené sebevraždy začaly v minulosti, ale ve skutečnosti to bylo z důvodu omezeného prostoru pro obyvatele. Podle Kerase, umějí být ostatní vesničané velmi "přesvědčiví", když někdo se sebevraždou váhá. Věří totiž, že pokud někdo přesáhne věk 25 byť o jeden den, Wraithové ucítí přítomnost dospělého a vrátí se. To ovšem není pravda, Wraithové se sice na dětech neživí, ale přesný věk hranice, který jim pro jejich proces živení stačí, není znám.
Vesničané do příchodu týmu netušili, že sebevraždy mají na jejich přežití jen částečný podíl. Poblíž jedné z vesnic se totiž nachází opuštěné antické zařízení, v němž ZPM zásobuje energií štít, který neutralizuje veškeré formy elektromagnetické energie, včetně Puddle Jumperů nebo Wraithských stíhaček a zbraní. A protože Wraithové zatím nemají nedostatek "potravy", tak nepovažují za nutné se na M7G-677 vydat.
Sebevraždy měly původně sloužit úplně jinému účelu, a to udržet populaci v mezích, kvůli omezené kapacitě štítu, který by nebyl schopný pokrýt větší oblast, kdyby se populace rozrostla. Tohle ale obyvatelé planety po celá staletí nevěděli. Po příchodu Sheppardova týmu se situace mohla změnit, hlavně díky tomu, že doktor McKay dokázal přijít na to, jak rozšířit dosah štítu, takže sebevraždy už dál nebyly nutné.
Mladí obyvatelé planety si postavili domy na stromech a všechny děti od nejmenších umějí používat luk a šípy. Obyvatelé jednotlivých vesnic si často vyměňují jednotlivce mezi sebou, aby tak udrželi genetickou rozmanitost.
Před zásahem atlantického týmu hrálo hlavní roli náboženství a sebevraždy měly náboženský podtext. Dobrovolné ukončení života údajně umožňovalo jedinci dosáhnout Věčného odpočinku, ale naopak smrt z rukou Wraithů by tomu zabránila.
Atlantis tým je s dětmi v neustálém kontaktu a posílá vědecké týmy, aby kontrolovaly stav jejich štítu. Takhle se tam podíval Zelenka v epizodě Critical Mass. Děti, obyvatele planety, jsme ale měli zatím možnost vidět pouze jednou, v 1x06, Childhood's End.


MANARIANÉ
Rasa lidí, která tajně pracuje s Genii, když se to oběma stranám hodí. Jejich vůdce je Smeadon. Manariané nejspíš patřili do Genijské Konfederace, než byla Wraithy zničena.
První kontakt a dohodu o zásobování udělal seržant Bates. S nepříliš velkým nadšením přijali Manariané Athosiany a členy atlantické expedice jako dočasné uprchlíky, když se k Atlantis blížila bouřka. Ovšem následně prodali informace o jejich pobytu na Manarii Geniům, což veliteli Kolyovi umožnilo Atlantis napadnout a dočasně obsadit.
Zda po této události i nadále udržují obchodní vztahy s Atlantis není známo.
První zmínka o této rase je už v epizodě první série Underground, kde Bates navázal kontakt. K bližšímu seznámení a následné zradě dojde ve dvouepizodě Storm/Eye.


OBYVATELÉ M5S-224
Inteligentní, netělesné bytosti, obývající většinu povrchu planety s označením M5S-224. Pozorovateli se ale jeví jen jako oblak mlhy. Tyto bytosti generují obrovskou energii, kterou je brána schopná přenést do vytvoření červí díry, jež může dosahovat mnohem dál a která potřebuje velké množství energie.
Ale když se aktivuje brána, stojí to tyto bytosti mnoho životů. Ony ale toto riziko podstupují a obětují životy proto, aby pokaždé, když někdo vstoupí na planetu, zase odešel a nepoznal jejich skutečnou identitu. Avšak, vytvoření červí díry do jiné galaxie stojí milióny životů, což už je nepřijatelné.
Aby se chránily, jsou tyto bytosti schopné navodit návštěvníkům bezvědomí a vytvořit jim realitu v jejich myslích, takže si myslí, že jsou jinde nebo že se stalo něco, co se ve skutečnosti vůbec neudálo. Tělo člověka potom v bezvědomí na zemi postupně zemře, protože potřebuje jíst a pít. Právě tento stav navodí tyto bytosti atlantickému týmu, který chce využít energie "mlhy" k poslání zprávy na Zemi.
Potom, co jsou ale Sheppard a ostatní nějakou dobu uvězněni ve svém vědomí, si tento stav postupně uvědomují a když bytosti přemluví, aby je nechali jít, slíbí také, že už se nikdy nevrátí, aby tyto oběti už nemusely podstupovat.
Protože tým své slovo drží, tak jsme se s touto rasou poprvé a asi naposledy setkali v epizodě 1x09, Home.


OLESIANÉ
Pokročilá kultura v galaxii Pegasus s přesvědčivou formou trestání protizákonného jednání. Před dávnými dobami ujednala Olesianská vláda dohodu s wraithským velitelem. Výměnou za úrodné krmné území Wraithové nechají na pokoji hlavní část olesianské populace.
Po mnoho generací tato dohoda umožňovala kultuře plodnou existenci a rozrůstající se technologický potenciál, částečně také díky minerálu nacházejícímu se na Olesii.
Zločinci byli uvrženi do vyhnanství na ostrov obsahující hvědnou bránu a tak trestanci byli první a poslední potravou, na kterou Wraithové při svém sklízení naráželi. V posledních letech však byla tato politika trestání natolik úspěšná, že kriminalita téměř vymizela a krmná plocha značně prořídla.
Olesianská vláda tak byla nucena čas od času snižovat hranici toho co je považováno za protiprávní jednání, aby uspokojila wraithský hlad.
Avšak od návštevy atlantskou expedicí se vše radikálně změnilo. Nakonec se podařilo osvobodit všechny nespravedlivě potrestané a Wraithové tak zaútočili na hlavní Olesianskou populaci.


SATEĎANÉ
Rasa lidí obývající galaxii Pegasus a jejichž domovský svět byl před nějakým časem zničen Wratihy. Několik Satedaňských vojáků snažících se ochránit planetu bylo sklizeno a přepraveno do wraithských mateřských lodí.
Třem stovkám Sateďanů se však před Wraithy podařilo uprchnout a nyní žíjí izolováni a roztroušeni po celé galaxii. Jedním z přeživších je i Ronon Dex.


TARANISANÉ
Kolonie lidí z několika různých světů, kteří se rozhodli žít na planetě Taranis pod ochranným antickým štítem. Jejich vůdcem je kancléř Lycus.
Taranisané žili rok pod ochranou štítu, aniž tušili, že sopka, která štít napájí geotermální energií, otevřela pod jejich sídlem díru a hrozí erupcí. Způsobilo to, že jejich štít začal mít problémy a proto vyslali nouzové volání, které zachytila Atlantis.
McKay zjistil skutečnou příčinu problémů a tak doktorka Weirová přemluvila Lycuse, aby se svými lidmi odešel do Atlantis, než pro ně najdou jinou vhodnou planetu. Několika Taranisanům se podaří do města dostat, ale zbytek, včetně celého Sheppardova týmu, zůstanou odříznutí na Taranis, když bránu pohltí láva. Naštěstí je na cestě Daedalus, který je schopen dopravit Taranisany do bezpečí, ale nemá dost místa pro všechny a musí se tak několikrát vracet.
Zoufale hledající únik, Sheppardův tým shromáždí zbylé Taranisany do antické lodě Aurora, s níž se jim Lycus pochlubil hned po jejich seznámení. Loď má sice technické problémy, ale McKay nakonec přijde na to, jak loď i s jejími cestujícími dostat do bezpečí mimo planetu.
Po výbuchu sopky je celá planeta Taranis neobyvatelná, protože výbuch byl tak mohutný, že popel a prach zabrání ještě několik let průniku slunečního světla, a všechno živé tak umře.
Uprchlíkům z Taranis nakonec byla nabídnuta jiná planeta jako alternativa. Ti přijali a na oplátku za pomoc půjčili týmu loď Aurora.
S Taranisany a jejich hlavní vědkyní, Norenou, která zamotala hlavu jak Rodneymu, tak Sheppardovi, jsme se setkali jednou, v epizodě 2x19 Inferno.


WRAITHOVÉ
Krvežíznivý, ve společenstvích žijící druh, který parazituje na životní síle jiných bytostí, aby ukojil svůj hlad. Nespočet světů v galaxii Pegasa žije v nekončícím strachu z Wraithů, kteří se pravidelně vracejí sklízet lidskou "úrodu". Antikové se s Wraithy poprvé střetli před tisíci lety. V té době také vytvořili obrovskou síť hvězdných bran, která zahrnovala tisíce světů v galaxii Pegasa, kam rozšířili lidský život. Předtím se nikdy nesetkali s rasou disponující technologií, která by se mohla rovnat jejich vlastní - až do chvíle, kdy potkali Wraithy.
Jednou probuzení, Wraithové se krmili lidmi na těchto světech - dokud zůstalo nedotčeno pouze město Atlantis. Wraithové použili své nejsilnější zbraně k dobytí Atlantis, ale antický štít držel. Poraženi, Antikové potopili celé město do oceánu a do jednoho se vrátili na Zemi.
Wraithové dostali do vínku hrůzostrašně efektivní vlastnost regenerace, díky níž se mohou sami léčit. Dokonce i díry po kulkách se zacelují tak rychle jako se voda uzavírá nad předměty. Jejich schopnost regenerace je tak rozsáhlá, že je krajně nepravděpodobné, že by Wraithové umírali přirozenou smrtí jako lidé. Jejich druh si také vypěstoval speciální schopnost telepatie: mohou donutit svou kořist vidět věci, které ve skutečnosti neexistují, a mohou použít svoji mentální sílu, aby z člověka dostali potřebné informace.
Wraithové jako druh procházejí dlouhými obdobími hibernace, tedy obdobou zimního spánku, které mohou trvat celá století. Jejich obrovské mateřské lodě obsahují neznámé množství hibernačních komor. V tomto období zůstává aktivní jen velmi malá část Wraithů, jen dost na to, aby drželi na uzdě podrobené světy. Spící masy hlídá tzv. strážce, což je Wraith, jehož smrt vede k předčasnému oživení celého společenství - jako se stalo, když strážkyni jedné lodi zabil major John Sheppard.
Strážkyně vyslýchala plukovníka Marshalla Sumnera a dozvěděla se o nové a úrodné planetě - Zemi - která existuje někde ve vesmíru, nicméně nebyla schopna určit, kde. Po její smrti se celé společenství probudilo. Nyní, jak Wraithové postupují, krmí se na rozličných planetách v Pegasově galaxii - žádná není v bezpečí.
Wraithové používají omračující zbraně ke znehybnění jejich kořisti, takže se mohou na svých obětech živit později. Jejich lodě zahrnují jak mateřské lodě, které mohou být v období hibernace umístěny na planetách, tak stíhačky - malé, velmi rychlé lodě schopné cestovat branami vybavené papskem, kterým mohou přemisťovat svoji kořist na palubu.


ZADDIKOVO LIDÉ
Rasa lidí žijících na planetě na niž před nějakým časem havarovala wraithská stíhačka. Lidé Wraithy pro jistotu upálili, avšak jednomu se podařilo uprchnout.
Domorodci netušíce nic o existenci Wraithů nazývají monstrum Daimos. Wraith žije osamoceně v hlubokém lese a vždy jednou za 3 až 4 měsíce si jeho přítomnost vyžádá oběti na životech. Wraith byl nakonec zabit díky příchodu atlantské expedice na planetu.

TECHNOLOGIE - OPĚT

8. listopadu 2009 v 18:16 | domi |  Technologie dohromady-společné a další
ANTICKÁ HVĚZDNÁ MAPA

Tří-rozměrná reprezentace galaxie, včetně všech planetárních základen kdysi obývaných Antiky, včetně Proclarush Taonas a Terra Atlantus (antarktická základna).

Promítací virtuální místnost v antickém městě Atlantis v Pegasově galaxii byla objevena několik okamžiků po vstupu do města a zahrnovala taktéž video-nahrávku o původu Antiků.



ANTICKÁ OSOBNÍ ZBRAŇ

Jde o účinnou omračující zbraň. Princip je podobný wraithským zbraním, stačí jeden výstřel pro celkové omráčení člověka.

Tato zbraň byla běžně používána bezpečnostními složkami Antiků.

V akci jsme mohli tuto zbraň vidět například v epizodě 2x09 Aurora.



ANTICKÁ STÁZOVÁ KAPSLE NEBO KOMORA CHCETE-LI

Stázová kapsle je podobná antické stázové komoře. Zpomaluje stárnutí člověka, udržuje ho ve stázi. Mozková aktivita však zůstává zachována. Jednotky také vytváří virtuální realitu, ve které mohou jedinci navzájem komunikovat.

Na palubě antických válečných lodí je mnoho těchto stázových modulů a v případě nouze se posádka může uchýlit do modulů, které je budou udržovat naživu, dokud se neobjeví záchrana.



ANTICKÁ STÁZOVÁ KOMORA

Komora pro stázi. Uvede člověka do umělého spánku a sníží činnost metabolismu na minimum.

Stárnutí je zpomaleno, ne však zcela zastaveno.





ANTICKÁ ZBRAŇ -- DRONE WEAPON

Extrémně smrtící zbraň vytvořená Antiky. Po aktivaci automaticky vyhledá cíl ke zničení. V nečinném stavu je dosti podobná olihni. Drony jsou řízeny myšlenkami pilota puddle jumperu a ve větším množství jsou schopny vzájemně spolupracovat. Mohou operovat ve vesmíru i atmosféře a snadno prolomí i ten nejvyspělejší Goa'uldský štít. Tisíce těchto super-zbraní byly nalazeny i na Zemi.

SG-1 nalezla tisíce těchto zbraní v opuštěné antické základně na Antarktidě díky Jacku O'Neillovi. Když je jako roj využil ke zničení všech třiceti Anubisových útočných lodí na orbitě Země, byla jeho mysl pod vlivem antické knihovny vědění. Od té doby cestují vědci z celého světa na Antarktidu, aby analyzovali technologii v jejím klidovém stavu. Jedním z těchto výzkumníků byl před odchodem na Atlantis i Dr. Peter Grodin, pracující v mezinárodním týmu pod velením Elizabeth Weirové.

Tato zbraň nemůže být kontrolována nezkušenou "slabou" myslí. Jeden chybný příkaz, drone přijde k životu a na vlastní pěst vyhledá cíl. Jeden takový incident se přihodil, když Carson Beckett nechtěně aktivoval tuto technologii na Antarktidě a málem zničil helikoptéru s majore Johnem Sheppardem a generálem O'Neillem na palubě, než se ji Beckettovi podařilo deaktivovat.

Zbraň může být instalována v mnoha antických technologiích, základnami počínaje, puddle jumpery konče. Běžně jsou napájeny Zero Point moduly, ačkoli jednotlivý dron si zřejmě vystačí i s malým množstvým energie.



ANTICKÉ OVLÁDACÍ KŘESLO

Toto křeslo se vyskytuje na všech antických základnách a slouží k ovládání jejích obranných i informačních funkcí. Dá se jím zapínat 3D projekční mapa k zobrazení galaxie nebo aktivovat umělé řízení atmosféry. Zároveň se používá k aktivaci dronů, kterými jsou sestřelovány nepřátelské lodě.

Antické ovládací křeslo bylo na Proclarush Theonas a je i v základně v Antarktidě a v Atlantis.



ANTICKÉ ZAŘÍZENÍ K PŘECHOVÁVÁNÍ ENTITY

Zařízení je v podstatě jakási past na myši, která vytváří energii lákající entitu. Jakmile se dostane dovnitř, je chycena.

K odchycení je zapotřebí jedna osoba, která musí být přítomna, aby past spustila.




ANTICKÝ GENERÁTOR EM POLE

Zařízení schopné vytvořit EM pole, které narušuje elektronické vybavení. Tento generátor je napájen ZPM. Výborné zařízení pro ochranu planet před wraithskou sklizní.

Setkat jsme se s ním mohli například v epizodě 1x06 - Childhood's End.




ANTICKÝ LÉKAŘSKÝ SKENER

Toto zařízení je podobné detektoru známek života, ale je určeno pro lékařské účely.

Může sloužit například k hledání objektů a zlomených kostí v těle pomocí rentgenu či detekci přítomnosti specifického antického genu v těle.





ANTICKÝ OBRANNÝ SATELIT

Toto je pravděpodobně největší zbraňová platforma která kdy byla postavena. Je velká asi jako goauldská mateřská loď. Satelit se nacházel v oblasti Lagrange'a a byla to pravděpodobně poslední ochrana Atlantis před wraithy.

Díky němu se podařilo McKayovi a Grodinovi sestřelit jednu wraithskou mateřskou loď v 1x19 The Siege. Ovšem potom nastala závažná porucha v převádění energie a satelit už znovu nevystřelil. Poté ho zbylé dvě wraithské lodě snadno zničily i s Peterem Grodinem na palubě.



ANTICKÝ OSOBNÍ ŠTÍT

Zařízení velikosti dlaně, které se umístí na tělo člověka s ATA genem a které potom nositele chrání před jakýmkoliv zraněním. Tlumící pole dokáže zabránit průniku jakýchkoliv objektů zvenčí, jako jsou např. kulky a chrání svého nositele dokonce při pádu z velkých výšek.

Když je štít zapnutý, nositel ale nemůže jíst ani pít a proto je jeho použití velmi omezené.

Ani sám uživatel nemůže na zařízení dosáhnout a manuálně ho vypnout. Toto zařízení se totiž ovládá pouze myslí uživatele.

Osobní štít je spjatý se svým nositelem, a pokud ho jeden člověk použije, nemůže ho použít už nikdo jiný.

První, kdo tuto technologii použil, byl Rodney McKay v epizodě Hide and Seek. Později jsme osobní štít mohli vidět třeba v epizodě Irresponsible, kde ho Lucius Lavin používal k oklamání místních lidí.



ANTICKÝ SKENER ZNÁMEK ŽIVOTA

Multifunkční zařízení antického původu, schopné detekovat lidské a wraithské projevy života, radiaci, energetické zdroje a další veličiny. Jedná se o příruční přenosné zařízení, snadno schovatelné do kapsy. Puddle jumpery obsahují ve standardní výbavě nejméně jeden detektor.

Jednotlivci detekovaní zařízením jsou na displeji označeni blikajícími čtverečky. Když skener poprvé spatřili, Aiden Ford dychtiv jej pojmenovat, označil jej jako "life signs detector" (detektor známek života), třebaže obsahuje i jiné funkce.



ANTICKÝ STROJ ČASU

Tento přistroj vynalezl antik jménem Janus a instaloval ho do jednoho puddle jumperu, který je v 1x15 Before I sleep. Díky tomuto stroji se dr. Weirová dostala do minulosti kdy Atlantis obývali Antikové a mohla Janusovi říct že jakmile přišli tak se zhroutil štít a město se zatopilo. Díky tomu instaloval bezpečnostní pojistku aby se město odpoutalo ode dna a vyplavalo na hladinu. Ale na rozkaz rady musel celý projekt zastavit a zničit všechny materiály s tím související. Je ovšem známo že Janus ve svojí práci pokračoval a podařilo se mu sestrojit další prototyp který se objevil v Stargate SG-1 8x20.

Podle Rodneyho McKaye je cestování časem možné ale je k tomu nutná technologie k manipulaci s černými děrami, abyste mohli vytvořit červí díru nejen v prostoru ale i v čase.



ANTICKÝ ZDROJ ENERGIE -- ZERO POINT MODULE

Jedná se o antický energetický zdroj válcovitého tvaru obsahující energii kompatibilní s antickými technologiemi včetně hvězdných bran. Z.P.M. čerpá své obrovské množství síly z energie vakua, získané ze soběstačné oblasti podprostorového času a jeho potenciální výdrž dosahuje neskutečných několik miliónů let.

Mnohá antická zařízení vyžadují právě zero point moduly a například město Atlantis je napájeno třemi těmito jednotkami. Z.P.M. je i nezbytnou součástí pro vytvoření červí díry do jiné galaxie. Tento energetický zdroj je dokonce možné postavit i z pozemských materiálů, jak již jednou Jack O'Neill dokázal (pod vlivem antické knihovny vědění), když se potřeboval dostat k Asgardům.

SG-1 technologii poprvé objevila, když ji O'Neill, opět pod vlivem antické knihovny vědění, dovedl na planetu Proclarush, aby získali Z.P.M. z Taony, opuštěné antické základny. Přinesli jej zpět na Zemi a objevili tak antickou základnu na Antarktidě, kde zařízení napájelo antické drony, kterými zlikvidovali Anubisovu útočnou flotilu. Modul byl později použit k vytvoření červí díry do galaxie Pegasus.

Jakmile pozemský tým dorazil na Atlantis, zjistil, že dva ze tří modulů Z.P.M. jsou vyčerpány a třetí dosáhl kriticky nízké hodnoty energie, která sotva stačila na udržení silového šťítu kolem ponořeného města. Ty byly dočasně nahrazeny moduly naquadahovými.



ANTI-REPLIKÁTORSKÁ ZBRAŇ (A.R.G)

Technologie vysílá přímý energetický puls, který přerušuje spojení mezi nanity, z nichž se Replikátoři/Asurané skládají. Tato zbraň je mladší sourozenec zbraně proti Replikátorům, kterou používají v SGC. Její účinek je ale stejný, a navíc je praktičtější, protože zbraň je menší a lehčí.

Nevýhodou této zbraně je, že Asurané, kteří jsou mnohem vyspělejší formou Replikátorů, se dokážou energetickým pulsům po čase přizpůsobit a její použití je proto omezené. Tým Atlantis tyto zbraně použil ve dvojepizodě Return, kdy Asurané obsadili Atlantis.



ASGARDSKÉ TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ

Pokročilá asgardská transportní technologie, díky které je možné během mrknutí oka přemisťovat objekty na obrovské vzdálenosti -- včetně (ale nejen) transportu loď-loď a loď-planeta. Asgardi jej obvykle využívají k vlastnímu přemisťování na větší vzdálenosti.

Transport využívá energetického paprsku k dematerializaci objektů a vyšle je ve formě energie rychlostí blízké rychlosti světla.

Transportní zařízení je i součástí pozemské kosmické lodi Daedalus, která je díky své pokročilé technologii hyperprostorových letů, schopna dopravovat pasažéry mezi Zemí a Atlantisem.



ASURANSKÁ RUČNÍ ZBRAŇ

Ruční zbraň vyvinutá Asurany k osobní obraně. Tato zbraň vydává pulsy modré energie, která může a nemusí proniknout antickými štíty.

Neví se, jestli je to původně antický design jako u většiny technologie asuranské civilizace, anebo zda je to zbraň vyvinutá samotnými Asurany.



ATHOSIANSKÝ ZAPALOVAČ

Malé přenosné athosianské zařízení schopné laserovým zářením zapálit oheň. Athosiané zapalovač využívají pro zapalování svých pochodní nebo svíček až po přípravu jídla.

Zapalovač jasně dokazuje, že Teylin lid je ve skutečnosti mnohem vyspělejší než se zdá. Kromě těchto snadno zatajitelných technologiií Athosiané nevyužívají žádné další vyspělejší zařízení, čímž se brání před útokem Wraithů, kteří nedovolí žádné civilizaci větší technologický růst, aby je neohrozili.



ENERGETICKÁ JEDNOTKA HVĚZDNÉ BRÁNY

Zařízení o přibližné šířce hvězdné brány zřejmě určené k napájení brány umístěné ve volném vesmíru, postrádajíce tak vytáčecí zařízení - DHD. Vesmírné brány jsou vybaveny třemi jednotkami umístěnými kolem brány po 120 stupních. Jednotky jsou také vybaveny pomocnými zážehovými motory, díky nimž je možné udržovat pozici hvězdné brány ve volném vesmíru.

Každá energetická jednotka je pravděpodobně vybavena vlatním antickým energetickým zdrojem. Dokonce je možné, že se jedná o dlouho-trvanlivý Zero Point Module, díky němuž mohly brány ve vesmíru pracovat bez DHD po tisíciletí. Takovéto brány jsou zvýrazněny jemným osvětlením podél celé své délky.

Je také pravděpodobné, že energetické jednotky sami rozsvěcují všech devět zámků na bráně ve snaze upozornit na aktivní bránu. Zdali je tato technologie původem antická, není zcela jisté, ale je pravděpodobné, že Antikové umístili brány do volného vesmíru a vybavili je dlouho-trvanlivými energetickými zdroji.



G.D.O. (GATE DOOR OPENER)

Zařízení přenáší signál do počítačů Atlantis, který identifikuje přicházející jednotku a deaktivuje štít brány, který zabraňuje v průchodu skrz hvězdnou bránu.

G.D.O. a kódy (sekvence čísel, které musejí být ručně zadány do G.D.O.) jsou přiděleny každému členu každého týmu.



GENIIJSKÝ JADERNÝ REAKTOR

Primitivní (ale efektivní) přenosné zařízení, zkonstruované rasou Genii. Ti ho stavěli několik let v naději, že jim pomůže porazit Wraithy. Původně chtěli s použitím počkat ještě mnoho let, ale znovuprobuzení Wraithů (a znalosti doktora McKaye) stavbu urychlili. Ochrana před zářením ale u reaktoru nebyla původně nijak velká a tak si vědci, kteří na něm mnoho let pracují, ponesou následky a nejspíš předčasně zemřou.

Genii ale tuto oběť podstupují s vidinou brzkého dokončení funkční atomové bomby. S tím jim pomůže hodně doktor McKay v epizodě Underground, kde se setkávají s Genii poprvé. Potom, co se ale tady rozchází jako nepřátelé, v epizodě Siege, Genii poskytnou prototypy svých bomb expedici k ochraně před útokem Wrathů. Prototypy jsou tak vyzkoušeny bez následků pro Genii, kteří díky tomu zjistí, že jejich bomby opravdu fungují.



HOFFANSKÁ DROGA

Enzym, vyvinutý rasou Hoffanů, který zabraňuje Wraithovi krmit se na člověku. Droga, původně vyvinutá Hoffanským vědcem, Farrol Mylanem, byla 150 let jen experimentem v laboratoři. Poté, co Hoffanům expedice z Atlantis poskytla vybavení, dokázal doktor Beckett spolu s Hoffanskou doktorkou Pernou projekt dokončit. Droga tak byla připravena, aby ji mohlo lidské tělo vstřebat.

Poté, co se smrtelně nemocný Hoffan nabídl jako dobrovolník, mu byla droga vpíchnuta. Umožnil Wraithovi, který byl vězněm na Atlantis, aby se na něm živil, ale droga tomu zabránila. Měla ovšem vedlejší efekt, s kterým nikdo nepočítal. Wraithovi sice zabránila v krmení se na člověku, ale také ho oslabila a Wraith za několik hodin zemřel.

Droga je navíc smrtelná i pro 50% jejích příjemců. Ale poté, co si většina Hoffanské populace odhlasovala, že se chtějí nechat naočkovat, jim byla droga i přes odpor Atlantis týmu podána.

Tato droga, stejně jako Hoffané, se objevila v epizodě "Poisoning The Well".



HVĚZDNÁ BRÁNA

Obrovský kruh na jehož vnitřním okraji se nachází 39 symbolů reprezentujících hvězdná seskupení, schopné přenosu lidí a objektů na vzdálenosti stovky tisíců světelných let skrz mezihvězdný tunel zvaný červí díra. Hvězdná brána, zkonstruovaná před tisíciletími Antiky, je vyrobena z mimozemského minerálu naquadahu a váží okolo 29 tun.

Z jedné strany se nachází devět rovnoměrně rozložených zámkových mechanismů tvaru V, zvaných chevrons, schopných zapadnout na své místo v minimálním počtu sedmi zámků a to díky volně točivému vnitřnímu kruhu. Prvních šest symbolů označuje konkrétní místo ve vesmíru a sedmý místo počátku (místa odkud je brána aktivována). Jakmile sedmý zámek zapadne, vynoří se z brány nestabilní vlna energie, spalující cokoli, co se v jejím prostoru vyskytne. Po ustálení a utvoření horizontu událostí je možné uskutečnit odchozí cestu bránou. Jakmile je objekt na druhé straně opět zmaterializován, brána se samočinně uzavře.

Síť hvězdných bran se rozprostírá i mimo naší galaxii a obsahuje mnoho tisíc bran. Většina bran je spojena s vytáčecím zařízením (dial home device - D.H.D.), díky němuž může uživatel vytočit adresu jiného světa. SGC nemá k dispozici DHD a tak namísto toho vytvořili počítačový systém přistupující přímo k bránovým systémům a vytáčející tak adresy.

V galaxii Pegasus jsou některé brány umístěny ve volném vesmíru na orbitě planet místo na planetách samotných. Namísto použití přidruženého DHD jsou vesmírné brány napájeny třemi energetickými jednotkami a vytáčení je přístupné panelem na lodi.

Hvězdná brána je v podstatě ohromný supravodič schopný využít energii z mnoha druhů energetických zdrojů, zvláště elektrické. Vnitřní kruh je takovým bezpečnostním prvkem. Absorbuje-li brána dostatečné množství energie, kruh se odemkne a umožní manuální vytočení adresy v případě poškozeného DHD.



HVĚZDNÝ POHON

Extrémně silné zařízení, umožňující samotnému městu jako Atlantis, letět nadsvětelnou rychlostí. Město samotné je vesmírná loď a tento pohon vyžaduje hodně energie, tedy nejméně tři plně nabité ZPM. Ve spojení s motorem se aktivuje i štít a inerciální tlumiče, chránící město a jeho obyvatele. Před samotným aktivováním pohonu je třeba udělat spoustu příprav a samotné inerciální tlumiče vyžadují nejméně půl hodiny, než se plně nabijí.

Antikové dokázali uletět s Atlantis vzdálenost mezi 3, 26 a 3, 50 miliony světelných let, když cestovali mezi Mléčnou dráhou a Pegasem. Jak dlouho tato cesta trvala, není známo.

Tento pohon používají i Asurané, kterým energie nečiní problémy, protože si dokážou vytvářet vlastní ZPM.

Samotná Atlantis dokázala v epizodě "First Strike" vzlétnout a letět, ale s velkými problémy uletěla jenom určitou vzdálenost, protože neměla dost energie (epizody "Adrift" a "Lifeline").



I.D.C

Identifikační kód. Tento kód je vysílán pomocí G.D.O (Gate Door Opener) a slouží tak k identifikaci příchozího, který chce projít bránou. Všechny SG jednotky mají své kódy, každý SG tým má svůj vlastní. Pokud je tým po nějakou dobu nezvěstný, kódy se automaticky mažou a nejdou znovu použít. Toto opatření slouží jako ochrana před případným prozrazením kódu nepříteli a jeho zneužitím.

V Atlantis mají kód přiděleni Athosiané, lidé Teyly, kteří nejprve používali bránu pro k cestě za obchody a pak se sami přesunuli na jinou planetu. Později byl kód dán i rase Genii, ale pouze pro identifikaci, nikoliv přímo k vypnutí ochranného pole před bránou.



MEZIGALAKTICKÝ MOST

Řetěz hvězdných bran, spojující prostor tří miliónů světelných let mezi Mléčnou dráhou a Pegasem. Tento řetězec tvoří 34 bran na různých místech v obou galaxiích a zkracuje tak dobu cestování mezi Atlantis a SGC ze tří týdnů na třicet minut.

Je to společný projekt doktora McKaye a plukovníka Carterové. Doktor McKay vytvořil pro tento most instrukce, respektive kód, který nasměruje každou bránu přímo k tomuto mostu. V tomto řetězu bran se dá nejlépe pohybovat pomocí Puddle Jumperu, který je pro cestování bránou přímo postaven. Pilot tak na stanici, která se nachází uprostřed mostu a je na strategickém místě mezi oběma galaxiemi, zadá prostě adresu první brány v Mléčné dráze, popř. Pegasu a kód, vepsaný do systému, ho pošle správným směrem.

Řetěz se dá v případě ohrožení vyřadit jednoduše tak, že se zničí stanice, která systém bran spojuje. Stačí vyřadit stanici a naruší to tak celý systém. K tomuto činu se krátce po dostavění mostu odhodlal generál Landry, když Asurané obsadili Atlantis a hrozilo, že se rozhodnou vyrazit k Zemi. Naštěstí tým Atlantis Asurany předtím zastavil, takže most zatím funguje.



NANITÉ

Mikroskopická zařízení, schopná vniknout do lidských buněk a manipulovat s DNA. S nanity mají zkušenosti už v SGC, ale v Atlantis je jejich objevení předzvěstí setkání s Asurany, lidskou formou Replikátorů v galaxii Pegasus. Ukázalo se, že Antikové vytvořili nanovirus a použili ho k vývoji Asuranů, jež měli být "zbraní" proti Wraithům.

Nanité mají schopnost se přizpůsobovat a tak je manipulace s nimi velmi složitá. Obvykle se ovládají velícím kódem, který je těžké najít a pozměnit. Doktor McKay dokázal najít velící kód, kterým navedl Asurany zpět k jejich původnímu úkolu, ničení Wraithů. Ale Asurané se naučili sami svůj kód pozměňovat a používat ke svým plánům. Obranou proti napadení nanity je buď změna velícího kódu, anebo silný elektromagnetický puls.



NAQUADAHOVÝ REAKTOR, GENERÁTOR

Jedná se o pokročilou reaktorovou jednotku, která produkuje obrovské množství čisté energie z naquadahu -- vzácného minerálu nenacházejícího se v našem slunečním systému. Země získala naquadahovou technologii od Orbanianů a funkční prototyp byl vyvinut v SGC Samanthou Carter.

Konec reaktoru tvoří naquadahový generátor, který může být použit k napájení brány i bez DHD a atlantská expedice na něj bezvýhradně spoléhá(la) při napájení města ve vzdálené galaxii Pegasus. Naquadahový generátor může být taktéž uměle přetížen a vyvolat tak masivní explozi.



PROJEKT ARCTURUS

Jak antikové prohrávali válku s Wraithy tak se snažili získat nějakou výhodu, aby mohli průběh války zvrátit. Jejich prvotním cílem bylo naleznutí výkonnějšího zdroje energie než ZPM a tím ho zcela nahradit. Projekt měl získávat vakuovou energii z našeho časoprostoru, čímž by se stal potencionálně výkonný jako sám vesmír.

Těsně před dokončením však nad planetu přiletěli wraithové a antikové museli otestovat jejich zbraně napájené tímto novým zdrojem. Problém však byl v tom že napájecí zdroj není kontrolovatelný za jakékoliv hladiny. A samotné získávání vakuové energie z našeho časoprostoru vytváří prostředí ve kterém neplatí fyzikální zákony. Takže jak se zvětšuje výstupní energie, tak se v komoře stále vytvářejí a zanikají neobvyklé částice, které reagují s ochranným polem a prostupují jako silná radice. Antikové sice flotilu zničili ale poté se zbraň, chovající se jako ventil aby nedošlo k přetížení, obrátila na budovy na planetě. Naštěstí stihli všechno vypnout ale masivní radiační vlna je všechny zabila. Tuto chybu zopakoval Rodney McKay v 2x06 Trinity ale už nedokázal zdroj vypnout. Ten následně vybouchl a vzal s sebou 5/6 místní sluneční soustavy.



RETROVIRUS

Wraithové mají ve své genetické složce lidskou část, ale také genetické informace tzv. Eratuského brouka.

Retrovirus byl navržen dr. Beckettem a jeho týmem k extrahování částí Eratuského brouka z Wraithů, aby po jeho aplikování zůstala jen jejich lidská část. Retrovirus však neplní svůj účel na 100%. Dokáže přeměnit sice Wraitha na člověka fyzicky, ale přeměněnému jedinci zůstávají wraithské pudy a instinkty.



RONONOVA ZBRAŇ

O této zbrani, kterou vlastní Ronon Dex, se toho moc neví. Je možné, že je to Sateďanská zbraň, upravená různými druhy převzatých (nebo ukradených) technologií jiných ras. Nestřílí kulkami, ale vystřeluje velký červený proud energie. Má dvě nastavení, na omráčení a na zabití.

Ronon Dex tuto zbraň nosí všude, i na Atlantis a nedá na ní dopustit. Poprvé jsme ho v akci s touto zbraní mohli vidět v epizodě Runner, kde si její účinky vyzkoušelo na vlastní kůži i několik členů atlantické expedice.



SATEĎANSKÁ PUŠKA

Zbraň rasy Sateďanů, z níž pochází Ronon. Je sestavena ze tří částí, které vystřelují jistý druh červené energie. Je velmi těžká a nutí tak uživatele držet ji oběma rukama. Je nevhodná pro přenášení na delší vzdálenosti. Sateďanští vojáci proto dávají přednost ručním zbraním.

Tato zbraň byla zatím použita v epizodách "Runner" a "Sateda", kde ji ještě před útěkem z planety používal Ronon a jeho vojáci.



TRANSPORTNÍ MÍSTNOST

Jedna z nesčetného množství transportních místností dokáže v mžiku přenést hned několik jednotlivců do mnoha různých lokací v Atlantis. Jakmile uživatel vstoupí dovnitř, display zobrazí mapu města, umožňujíce tak uživateli vybrat, kam si přeje být poslán. Poté se uzavřou dveře a uživatel je přenesen do identické místnosti na jiném místě ve městě. Šachta také slouží jako výtah, transportující uživatele z jednoho patra do jiného.

Antická transportní technologie využitá v těchto místnostech na Atlantis je ta samá, kterou využívají transportní kruhy, které vyvinula taktéž tato rasa.

Když expedice ze Země poprvé dorazila na Atlantis, místnosti byly využívány jako skladové komory, dokud athosianský chlapec Jinto náhodou neobjevil jejich skutečný účel. Není známo, zda mohou být jednotlivci naráz teleportováni na vícečetná stanoviště, či musí všichni cestovat na stejné místo. Dosah zařízení je takéž neznámý.



UZAMYKACÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení, umožňující Antikům uzamknout systémy města a zabránit tak komukoliv v jejich použití. Je skryté pod zemí před bránou a dovoluje tak po průchodu bránou každému, kdo je k tomu oprávněn, toto zařízení aktivovat. Nejspíš je dovoleno ho používat jen antickým důstojníkům, nebo lidem s ATA genem. Všechny systémy města jsou pak podřízeny tomu, kdo toto zařízení aktivoval. Tato technologie je pravděpodobně určena hlavně k situacím jako je například přepadení, kdy se zabrání násilnému převzetí města. Je možné, že tuto pojistku mají i antické lodě.

Členové expedice o tomto zařízení nic nevěděli, dokud ho antická velitelka, Helia, sama v epizodě Return neaktivovala.



UZEMŇOVACÍ STANICE

Válcovitá jednotka, jedna ze čtyř, které když jsou propojené, nasměrují blesky z bouře do moře. Stanice jsou spojené důmyslným antickým terminálem a nelze je zapnout bez velícího kódu.

Pokud ZPM nemá dostatek energie k vytvoření ochranného štítu, ventilují se tak, že jednotlivé stanice se oddělí a nasměrují čistou energii do chráněných chodeb ve městě a zapnou tak ochranný štít nad městem. Antická verze číselné sekvence 0-3-1-5-4-7, zadaného do rotujícího zařízení, oddělí jednotku (spodní část se oddělí a otočí se o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček) a využije energii získanou z blesku.

Tyto stanice byly viděny v akci pouze jednou, ve dvojdíle "The Storm/The Eye".



WRAITHSKÁ DATABÁZE

Tato databáze obsahuje všechny informace o Wraithské technologii. Jsou v ní plány k Wraithským lodím, od jejich organického designu po ventilační systém. Samotná, originální databáze má i obsah, podle nějž se dá v databázi orientovat. Lidé by v ní, v případě, že by dostali šanci si tuto databázi prostudovat, našli i slabinu ve Wraithské technologii.

V epizodě Allies se lidem databáze do rukou na chvíli dostala, ale obsahovala virus, "červa", který stáhl informace z počítačů na Atlantis a databáze sama se automaticky zničila.



WRAITHSKÁ HIBERNAČNÍ KOMORA

Trojúhelníková stázová komora navržená pro přečkání jednoho Wraitha po blíže nespecifikované dlouhé období, během kterého jsou wraithská sklízecí území vyčerpána. Když je hlídač (Keeper) zabit, Wraithové se automaticky proberou, aby zneškodnili vetřelce.

Hibernační komory se zdají být spíše organického původu, než technologicky založené a jsou rozmístěny po dvojicích ve skupině šesti takovýchto buněk (viz. obrázek) podél stropu v centrální hale wraithské mateřské lodi. Není známo, zda jsou tyto skupiny stázových komor nějak propojeny.

Wraithský hlídač nespustí oko ze spící armády, ale jen malá skupina wraithských válečníků střeží chodbu chránící hlídače a hnízdo.



WRAITHSKÁ PUŠKA

Dvou-ruční zbraň používaná wraithskými válečníky, která emituje elektrizující modré pole energie, které paralyzuje oběť. Puška je na každé straně osvětlena žlutými buňkami (možná znázorňujícími množství aktuální hladiny energie) a jejím dlouhým a ostrým hrotem lze snadno oběť propíchnout.

Jako mnoho jiných wraithských zbraní, jsou pušky navrženy pouze pro omráčení oběti a ne její zabití či poškození. To jim umožňuje lovit lidi a přenášet je zpět do mateřských lodí k jejich pozdějšímu strávení (vysátí životní energie z těla oběti).



WRAITHSKÁ RUČNÍ ZBRAŇ

Menší verze Wraithské pušky, ale se stejným omračovacím účinkem. Wraithské pistole jsou mnohem praktičtější a jsou proto častěji používány.

Lidé několik těchto zbraní získali a používají je na misích, kde chtějí nepřítele omráčit, ne zabít. Není tak praktická jako Zat, často používaný SG týmy na Zemi a to hlavně proto, že se kvůli svému designu nedá vložit do pouzdra pro ruční zbraň. Není ani známo, jak ji nosí sami Wraithové, protože ti tuto zbraň obvykle drží v ruce.



WRAITHSKÁ SONDA

Průzkumná sonda postavená Wraithy. Je vybavena pokročilým druhem skeneru, který zjišťuje výskyt technologie v jeho okolí z důvodu identifikace.

Získané informace odesílá na nejbližší mateřskou loď.





WRAITHSKÁ STÁZOVÁ JEDNOTKA

Tato jednotka je malý prostor, do nějž jsou umísťovány Wraitshké oběti, a kde jsou udržováni ve stázi než jsou připraveni k "živení se". Každá tato jednotka člověka po nějaké době omotá vlákny, podobnými pavučině, v níž se člověk nemůže hýbat, ale která simuluje prostředí lidského těla a udržuje tak oběť naživu.

Tato jednotka také nemusí nutně navodit bezvědomí. Člověk v ní může být dokonale při vědomí, jen bez schopnosti pohybu a útěku. Na každé Wraithské lodi existuje několik těchto jednotek, aby tak měli Wraithové při cestě vesmírem dostatek "jídla".



WRAITHSKÉ AUTODESTRUKČNÍ ZAŘÍZENÍ

Zřízení, které má za úkol zabít Wraitha, aby nepadl do zajetí. Wraithští vojáci je mají připevněné na své hrudi, a spouští se ovládáním na levém zápěstí. Zařízení tak může být kdykoliv spuštěno samotným Wraithem, pouhým dotykem nebo úderem.

Toto zařízení bylo zatím viděno jen u nejnižších Wraithských vojáků (nosí masky na obličeji), nikoliv u Wraithů s vyšší hodností nebo samotných královen.



WRAITHSKÉ TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ

Energetické pole emitované z wraithské stíhačky, transportuje kohokoli na její palubu.

Stíhačky využívají toto transportní zařízení zejména pro sbírání lidských obětí, přinášejíce je zpět do wraithské mateřské lodi pro následnou konzumaci.

Transportní paprsek se zdá být vysoce energeticky nabitou bariérou, která se pohybuje mezi stíhačkou a zemí.



WRAITHSKÉ ZAŘÍZENÍ NA UKLÁDÁNÍ DAT

Přenosná jednotka, schopná uložit velké množství informací. Většinou jsou to informace o Wraithských lodích a jejich polohách v galaxii Pegasus. Tyto informace jsou citlivé a je velmi těžké tuto přenosnou jednotku získat. Data na ní jsou zakódovaná, ale není těžké se k nim pomocí dekódovacích programů dostat.

Lidé získali toto zařízení od rasy Genii, v epizodě Underground, kde se také dověděli o více jak 60 Wraithských lodích v galaxii. Později se jim dostalo do ruky díky Fordovi a jeho mužů, kteří s pomocí tohoto zařízení plánovali útok na Wraithskou loď.



WRAITHSKÝ NÁRAMEK PILOTŮ

Wraithští piloti běžně nosí náramek, který slouží jako naváděcí maják. Při aktivaci tiše pulzuje a zčervená, vysílajíc polohu skrze vesmír, ale ne skrz červí díru.

Podle teorie dr. McKaye jsou na určitých planetách umístěna přenosová zařízení která zachytí vysílání a upozorní nejbližší wraithskou loď.



WRAITHSKÝ PŘIJÍMAČ BIOMETRICKÝCH INFORMACÍ

Wraithské zařízení navržené k připojení do rozhraní antické stázové jednotky.

Prostřednictvím tohoto zařízení je kdokoliv schopen převzít identitu a vzpomínky toho, kdo byl v jednotce před ním.





WRAITHSKÝ TRANSFORMÁTOR

Toto zařízení je používáno v wraithských Dartech. Jeho funkcí je přeměnit vstupující surovou energii na specifický proudu vysoce stabilní energie.

Bez tohoto zařízení by mohlo dojít k přetížení generátoru transportního zařízení na Dartech, protože by nezvládl nápor nestabilních energetických otisků jejich obětí.

Přístroj je velice komplikovaný a je téměř nemožné ho znovu vyrobit.



WRAITHSKÝ VIRUS

Virus, založený na umělé inteligenci, vytvořený Wraithy k napadení počítačových systémů na pozemské lodi Daedalus (epizoda Intruder). Tento virus je přenášen vysoce komprimovanými daty a trvá mu několik týdnů než se jeho efekt projeví. Ve chvíli, kdy se loď dostane na Wraithské území, se ale virus aktivuje, a převezme kontrolu nad řízením, aby tak loď navedl do rukou Wraithů.

Protože je tento virus umělá inteligence, dokáže se přizpůsobovat problémům a hledat řešení. Když tedy tato umělá inteligence viru zjistí, že je mu posádka Daedalu nebezpečím, navede loď do korony nejbližšího slunce, jehož radiace by zabila posádku a loď nechala nepoškozenou.

Virus je schopný se přizpůsobit všem počítačovým systémům, včetně stíhaček F-302. McKay a Hermiod dokázali tento virus zničit tak, že vyňali ze stíhaček paměťová zařízení a následně restartovali systémy celé lodi.

Wraithové ale tento virus mohou kdykoliv použít znovu, protože lidé nenašli jiný způsob obrany než vypnutí všech počítačových systémů. To může být nebezpečné ve chvíli útoku ať už na loď nebo město.





Antikové-kratší historie

8. listopadu 2009 v 16:47 | domi |  Antikové

Historie ANTIKŮ



Antikové, taktéž zvaní jako Alterané nebo Lanteané byli první evolucí lidské rasy. Sebe ve svém jazyce nazývají Anqueetas a byli jednou z nejvyspělejších ras ve známém vesmíru. Před odchodem z jejich rodné galaxie žili Antikové společně jako jedna civilizace s Ori. Mezi Ori a Antiky se však objevil filozofický rozkol. Zatímco Antikové veřili v poznání skrze vědu, Oriové se stali fanatiky trvajícími na své náboženské víře. Antikové v té době měli dostatečný technologický náskok, aby s Ori případnou válku zvítězili, ale rozhodli se raději odejít ze své domovské galaxie. Před svým odchodem však k obraně proti Oriům vyvinul jeden antický vědec zbraň, archu pravdy, schopnou přesvědčit stoupence Oriů o skutečné pravdě. Antikové však věřili ve svobodnou vůli, zbraň z morálních důvodů nepoužili a v mohutné lodi odletěli ze své planety. Po cestě trvající několik desítek let konečně objevili Mléčnou dráhu a tak se zde usadili a obnovili svou civilizaci. V galaxii vytvořili síť hvězdných bran, první bránu dostali jako dar Asgardi, když na ně Antikové při svých cestách narazili. S nimi posléze vytvořili alianci čtyř velkých ras spolu s Furlingy a Noxy.

Mezi jimi kolonizované planety náležela i Země, kterou sami nazývali Terra. Na Zemi vybudovali posléze svůj nejdokonalejší technický výtvor "létající město" Atlantis. Antiky nakonec v naší galaxii postihla pandémie, jež téměř zničila jejich civilizaci. Aby unikli zkáze, rozhodli se odejít do sousední galaxie Pegasus, kde se usadili na planetě, kterou nazvali Lantea. Před tím, než však odešli do Pegasu, znovuvytvořili život v Mléčné dráze a současná evoluce lidstva je výsledkem tohoto pokusu. V Pegasu podobně jako v naší galaxii také rozšířili lidskou rasu. Po tísíce let žili v Pegasu v míru a prozkoumávali nové světy, dokud na jedné z planet nenarazili na agresivního nepřítele, který se jim technologicky mohl rovnat. Po bojích trvajících několik desetiletí se po potopení Atlantis na dno oceánu rozhodli Antikové odejít zpět do Mléčné dráhy na Zemi. Tam se rozhodli strávit zbytek života v naději, že se dokážou povznést na vyšší úroveň existence. Povznesení je ve světě Stargate proces, během něhož se může dostatečně vyvinutá vnímající bytost zbavit svého těla a žít jako čistá forma energie na vyšší úrovni bytí s velkými znalostmi a silou.

Jedná se o mentální a spirituální osvícení, které se odehrává jako přímý důsledek nabytí určité úrovně moudrosti a sebepoznání. Ve společenství povznesených bytostí jsou určitá pravidla, tím hlavním je, že žádný z povznesených nesmí zasahovat do vývoje nižších forem bytí. Toto pravidlo však často porušuvala Oma Desala, která pomáhala lidem s čistou duší, aby se povznesli na vyšší úroveň existence. Pohybovala se však na tenké hranici a byla ostatními zavržena. Díky tomu, že pomohla nevědomky k povznesení goa'uldovi Anubisovi, ovlivnila tak životy statisíců lidí. Nakonec v rozporu s pravidli Anubise zastavila dřív, než stačil zničit všechen život v galaxii stejným zařízením, kterým Antikové před tisíci lety vytvořili život v Mléčné dráze. Oma však nebyla jediným Antikem, který Tauriům pomáhal, jedním z nich byla i Morgan LeFay a Merlin, kteří nepřímo pomohli ke zničení Ori a jejich přívrženců jednou provždy. Merlin se před tisíci lety vrátil zpět do lidského těla, aby vytvořil zbraň, kterou Tauriové použili pro zničení Ori. Morgan LeFay se snažila pomoci při hledání této zbraně a nakonec sama zničila posledního představitele Oriů.


Nejzásadnější technologie vytvořené antiky
Antické technologie ovlivnili ve světě Stargate prakticky všechny kultury, které SG-1 během svých cest navštívila. Antickou technologii začali první využívat Goa'uldi, kteří si ji přivlastnili a nakonec přizpůsobili pro své vlastní potřeby. Během několika desítek let tak dokázali přeskočit několik tisíc let technologického vývoje. Asgardi naopak antickou technologii studovali z archivu vědomostí Antiků a na základě některých poznatků mohli vylepšit své stávající technologie.




ATLANTIDA FAKTA A FIKCE

8. listopadu 2009 v 16:24 | domi |  O Atlantidě


Atlantida - fakta a fikce
Stejně jako Stargate SG-1 si bere jako předlohu pro své příběhy dávnou minulost egyptské kultury, není žádným tajemstvím, že pojmenování a vůbec celý příběh točící se okolo Stargate Atlantis se snaží vycházet z mýtu o bájné Atlantidě. Pojďme se tedy s tímto fenoménem blíže seznámit.
Příběhy vypráví o bohatém a překrásném impériu, které se ztratilo hluboko v moři a kde, jak stále mnoho lidí doufá, leží jeho pozůstatky čekající na objevení.


Ztracený ráj
Existuje nespočet různých teorií existence a zániku Atlantidy. Zřejmě nejvíce informací pochází od starořeckého filozofa Platóna (429-347 př.n.l.), avšak i zde existuje několik možných výkladů.
Tvrdil, že Atlantida leží západně od 'Sloupů Herkulových', dnešního Gibraltaru, v Atlantském oceánu. Tyto údaje vedly k lživým spekulacím o poloze Atlantidy. Někteří badatelé se domnívají, že Atlantida se rozkládala v oblasti dnešních Azor v Atlantském oceánu, jiní ji posouvají blíž k Americe, např. na Bimini, skupinu ostrovů u Floridy, kde se prý skutečně nalezly pod vodou stopy po potopené kultuře. To, že Platonův Atlantik nemusel odpovídat našemu označení Atlantského oceánu, je zřejmé, uvážíme-li, že toto slovo bylo pro staré Řeky jenom synonymem pro 'oceán obepínající svět', takže Atlantida mohla být kdekoli - v Troji, na Santoriu nebo v Indii.
Zpět k Gibraltaru. Na tomto ohromném ostrově bylo prý velkolepé impérium, kde stateční a čestní lidé žili v jakémsi ráji. Dozvídáme se o nádherné architektuře. Jako stavební materiál sloužil přírodní kámen, který se tu vyskytoval v bílé, černé a červené barvě. V Atlantidě byly dva prameny, jeden s horkou a druhý se studenou vodou. Díky horkému pramenu bylo možné zřídit pro všechny vrstvy obyvatelstva početné lázně. Země byla bohatá a nabízela každému, co potřeboval ke každodennímu životu. Přesto se provozoval také vzkvétající obchod s jinými vyspělými kulturami a ze zahraničí se dováželo mnoho krásných a vzácných věcí.

Technická vyspělost
Podle vizí amerického věštce Edgara Caycea (1877-1945), které je však třeba brát s rezervou, byli Atlanťané nanejvýš pokročilou civilizací. Údajně už dokázali odlišit vodivé kovy od nevodivých a měli znalosti z oboru atomové fyziky. Dovedli tak vyrábět energii a ovládat energetické proudy.
Zajímavým nepřímým důkazem existence Atlantidy by mohl být i nespočet nalezených artefaktů, které svým technickým zpracováním příliš neodpovídají době, ve které byly vytvořeny, a je tak možné, že díky nevyloučitelným obchodním stykům Atlantidy s jinými kulturami se tyto předměty dostaly právě tam, kde byly po několika tisících letech opět nalezeny. Jmenuji několik příkladů.
Před 5 tisíci lety byli indští řemeslníci schopni dosáhnout teploty kolem 1000°C. Zhotovovali totiž perly o průměru 0,5 mm, ve kterých se nacházejí otvory jen o průměru 0,25 mm. V Evropě přišel na to, jak je třeba postavit vypalovací pec, až Johann Friedrich Böttger v roce 1708. Již dva tisíce let před Indy, v Mezopotámii, však s takovýmito teplotami pracovali lidé halafské a sámarrské kultury na středním toku Tigridu. Jejich pece byly dokonce opatřeny zařízeními umožňujícími regulovat tah. Kvalita nalezených artefaktů byla tak vysoká, že zde bylo možné vidět specializovanou výrobu hrnčířského zboží. Kdo však tehdy takové zboží potřeboval? Vždyť před 7 tisíci lety nám není známa žádná vyspělá kultura, s níž by se dalo obchodovat. Musí uplynout ještě dva tisíce let, než do dějin vstoupí Egypt.
Americký etnograf a paleoantropolog J. Alden Mason nalezl při vykopávkách na peruánské náhorní planině ozdoby odlévané (nikoli tepané) z platiny. Platina ale taje při teplotě 1773°C a její odlévání je velice složitý proces. Nejschůdnější cestou, jak platinu roztavit, je použití elektrického oblouku. Krajní možností je kyslíko-vodíkový plamen. Při použití konvenčních tepelných zdrojů platinu zpracovávat nelze. Kdo mohl znát způsob, jak dosáhnut trvalé teploty kolem osmnácti set stupňů v době, o níž předpokládáme, že disponovala jen nejprostšími výrobními prostředky?
Roku 1936 narazil rakouský (v jiné literatuře se uvádí německý) archeolog Wilhem König u Chujut Rabuah v Iráku na předmět, jehož účel zůstával dlouho nejasný. Jednalo se o oválnou hliněnou láhev, vysokou 14 cm, s největším průměrem 8 cm. V ní se nacházel měděný válec a železná, působením kyseliny zoxidovaná tyčinka dlouhá 7,5 cm. Horní otvor válce byl pravděpodobně utěsněn asfaltem. Předmět byl sestrojen v době obsazení Iráku Parthy mezi léty 140 př. n. l. a 225 n. l. Podobných předmětů se v okolí našlo více. König dospěl k přesvědčení, že šlo o galvanický článek, tedy zdroj elektrického proudu. Pokus, při kterém byla replika válečku naplněna vinným octem vyprodukovala napětí 1,5 voltu. Pomocí uvedeného modelu se navíc podařilo prokázat, že elektrické články (nazývané Bagdádská baterie) se výborně hodí ke galvanizování. Při ponoření stříbrné sošky do roztoku kyanidu zlata a spojení s baterií jako zdrojem proudu, se podařilo předmět velmi jemně pozlatit. Voltovy první elektrické baterie po roce 1789 jsou tedy pouhými po několika tisíciletích znovuoživenými objevy.

Zánik
Přes všechny své znalosti byla Atlantida odsouzena k zániku. Proč, dozvídáme se u Platóna.
Pokojná existence došla svého konce, když obyvatelé Atlantidy začali milovat moc více než své bohy. Toužili po majetku, bohatství a nadvládě. Začali válku se zbytkem světa. Za to prý byli potrestáni samotným bohem - někdy kolem roku 9500 př.n.l. postihlo Atlantidu zničující zemětřesení, při kterém se ostrov potopil. Pokud to odpovídá skutečnosti, muselo jít podle údajů odborníků o obrovskou podmořskou sopečnou explozi, která pohřbila záplavou a drastickým vzestupem mořské hladiny Atlantidu pod vodou.

Datování
Údaje z celého světa potvrdily, že před 12-10 tisíci lety nastal konečný zvrat ledových podmínek. Pozdní doba ledová přešla v pololedovou. Všímněme si, že se časově shoduje právě přelom dob a zánik Atlantidy.
Všechny souvislosti popisuje ve své knize Atlantis ve světě moderní vědy Zdeněk Kukal. Několik stran věnuje řešení otázky, zda mohl způsobit zánik velkého ostrova konec pozdní doby ledové. Dochází k zjištění, že konec doby ledové nastal sice přibližně v době, do které umístil zánik Atlantidy Platón, ale nijak přímo s ní nesouvisel.

Hledání Atlantidy
Neexistuje žádný přímý důkaz skutečné existence Atlantidy. Mnoho lidí věří, že Atlantida je pouhou legendou, vymyšlenou právě Platónem, aby vychválil hodnoty aténské společnosti. Avšak někteří věří, že příběh o tomto tajuplném ostrově je založen na faktech. Dohadů o možné poloze Atlantidy je nespočet, některé jsou založené na faktech a archeologických nálezech, některé jen na dávných mýtech.
Existuje i mnoho map zachycujících bájný ostrov. První z nich je Benincasova mapa (1482), jedna z map, kterou studoval i Kolumbus, před svou výpravou za nalezením Indie.
Napravo je Piri Reisova mapa zhotovená v roce 1511. Na jihu můžete vidět Antarktidu ještě před tím než byla skutečně objevena. Zdá se, že mapa je složena ze dvou starších map.
Níže se nachází ptolemájská mapa publikovaná ve Strasbourgu v roce 1513. Mapa byla restaurována z původní konstantinopolské (1400). A nakonec (napravo vedle ptolemájské) tu máme mapu Athanasiuse Kirchera (1669). Kircher byl jezuitský německý kněz žijící v letech 1602-1680. Publikoval knihu obsahující mapu Atlantidy vytvořenou podle starověkých egyptských map. Někteří tvrdí, že Kircherův ostrov vypadá jako Antarktida na Piri Reisově mapě a jako dnešní Antarktida bez ledu.




No, my ty záhady v krátkém článku všechny neprobereme, natož abychom se pokoušeli je vyřešit. A k jakému závěru dospěje teprve moderní věda? Zatím zůstává Atlantida a její dramatický zánik jednou z největších hádanek. A tak budou lidé dál snít o bájné Atlantidě a vědci pátrat po tom, zda skutečně existovala - a proč zanikla. Ale to se nás už netýká, my už dávno víme, že se nepotopila, nýbrž odletěla do předaleké galaxie Pegasa... :)

Použité zdroje:
Atlantis: Myth or Reality? (http://atlantis.haktanir.org)
scifiworld - Atlantida (http://www.scifiworld.cz/article.php?ID=1343)
Sidonov - Atlantida (http://sweb.cz/sidonov/atlantida.htm)









kalendář listopad

1. listopadu 2009 v 6:00 | domi |  kalendář
LISTOPAD

Šedá

-pomáhá uvolnit a podporuje tvůrčí myšlení
Hádáš se neustále s rodiči?
Dej jim šanci a všechno se změní
Dobrá rada:

Šetři kapesné.
Vyplatí se to!



1 -Felix .................................................................17 -Mahulena
2 -Památka zesnulých.......................................... 18 -Romana
3 -Hubert ..............................................................19 -Alžběta
4 -Karel .................................................................20 -Nikola
5 -Miriam ...............................................................21 -Albert
6 -Liběna ...............................................................22 -Cecílie
7 -Saskie............................................................... 23 -Klement
8 -Bohumír .............................................................24 -Emílie
9 -Bohdan.............................................................. 25 -Kateřina
10 -Evžen ...............................................................26 -Artur
11 -Martin ...............................................................27 -Xenie
12 -Benedikt ...........................................................28 -René
13 -Tibor .................................................................29 -Zina
14 -Sáva................................................................. 30 -Ondřej
15 -Leopold
16 -Otmar